Cốt Tủy kinh Duy Ma Cật
23/12/2008 15:22 (GMT+7)
Các pháp cốt tủy sau đây do Duy ma Cật phát biểu, không những áp dụng cho các vị Bồ Tát tu tập mà cho cả cư sĩ nữa...
Pháp trực chỉ minh tâm kiến tánh thành Phật
23/12/2008 15:22 (GMT+7)
Đại yếu kinh Lăng Già là trực chỉ minh tâm kiến tánh thành Phật...

Pháp Tu Chứng Kinh Hoa Nghiêm
23/12/2008 15:22 (GMT+7)
Cốt Tủy của kinh Viên Giác
23/12/2008 15:22 (GMT+7)
Giáo nghĩa cốt tủy của kinh Viên Giác là lời Phật chỉ bày "Tánh Viên Giác" đều có sẳn nơi mỗi chúng sanh. "Viên Giác" là kết quả tu tập hay là Viên Giác là sự sáng suốt, tánh tròn đầy, là Phật quả...

Tinh Yếu của Kinh Sáu Xứ
23/12/2008 15:22 (GMT+7)
"Sáu nội xứ cần phải được biết. Sáu ngoại xứ cần phải được biết. Sáu thức thân cần phải được biết. Sáu xúc thân cần phải được biết. Sáu thọ thân cần phải được biết. Sáu ái thân cần phải được biết"...
Tinh Yếu của Đại Kinh Sáu Xứ
23/12/2008 15:22 (GMT+7)
Đại Kinh Sáu Xứ là tiến trình nhận diện như thật như chân lục căn, lục trần, lục thức, cũng như duyên sanh từ chúng...

Pháp Thể Nhập Tri Kiến Phật - Kinh Pháp Hoa
23/12/2008 15:22 (GMT+7)
Yếu Chỉ của kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay thường gọi là Pháp Hoa là muốn nêu lên hoài bảo của Phật là Khai Thị Ngộ Nhập Tri Kiến Phật...
Cốt Tủy của Kinh Lăng Nghiêm
23/12/2008 15:22 (GMT+7)
Thật ra muốn hiểu rõ các kinh Phật, chúng ta cần biết cách kết cấu của Tâm...

Cốt Tủy của Kinh Kim Cang
23/12/2008 15:22 (GMT+7)
Để hiểu rõ ý nghĩa của kinh và nhất là đệ nhất nghĩa, chúng ta cần biết một số từ ngữ về tâm lý hoặc các từ mà Phật dạy về tâm, cấu tạo của tâm (Trí) cũng như sự hoạt động của nó...
Yếu Chỉ kinh Nhất Dạ Hiền
23/12/2008 15:22 (GMT+7)
Trước hết, chúng ta đọc bản dịch kinh Nhất dạ hiền giả mà đức Phật thuyết giảng cho các vị Tỷ kheo, sau đó chúng ta rút ra yếu chỉ của kinh được lỉnh hội để thực hành pháp chỉ đúng và nghiêm túc hơn...

Cốt Tủy Pháp Quán Tứ Niệm Xứ
23/12/2008 15:21 (GMT+7)
Để có thể lảnh hội yếu chỉ của Thiền Nguyên Thủy, một pháp môn độc nhứt để hành giả mới bắt đầu tu tập Phật đạo cho đến khi đạt cứu cánh, phải cẩn mật học hỏi kinh Trung Bộ, và nhất là mục 10 kinh tứ niệm xứ...
Đại cương: Phương pháp nhận thức và ứng dụng giảng dạy Kinh A Hàm
23/12/2008 15:21 (GMT+7)
Kinh A Hàm là một hệ thống giáo lý căn bản của Đạo Phật, từ hệ thống giáo lý căn bản này mà triển khai thành nhiều hệ thống Giáo pháp khác...

Khẳng định tính - Kết luận
23/12/2008 13:46 (GMT+7)

 Về trang trước     Về đầu trang      Trang 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9  
» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch