Trắc nghiệm
Trắc nghiệm Phật pháp (phần hai)


1. Đức Phật nhập Niết Bàn tại đâu?
2. Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên cho ai, tại đâu?
3. Bài pháp đầu tiên được Đức Phật tuyên thuyết là gì?
4. Đức Phật Thích Ca thành đạo ngày nào?
5. Thái tử Tất Đạt Đa ngồi thiền định dưới cội Bồ Đề suốt thời gian bao lâu mới được thành Phật?
6. Bốn tướng khổ ở đời, theo học thuyết của Phật giáo là gì?
7. Đệ tử đầu tiên của Đức Phật là ai?
8. Tại quê nhà "thành Ca Tỳ La Vệ" Đức Phật đã hóa độ được ai xuất gia?
9. Người nữ đầu tiên xuất gia trong giáo đoàn của Đức Phật là ai?
10. Đức Phật đã truyền trao Y, Bát lại cho ai kế thừa?
11. Quy y nghĩa là gì?
12. Tại sao ta cần phải Quy y?
13. Ba ngôi Tam Bảo là gì?
14. Sự, lý quy y Tam Bảo là thế nào?
15. Làm sao để phát triển Đồng Thể Tam Bảo?
16. Giữa Thế gian trụ trì Tam Bảo và Đồng thể Tam Bảo, bậc nào gần với chúng ta nhất?
17. Người Phật tử khi xá chào, niệm danh hiệu Phật có ý nghĩa gì?
18. Tay đang cầm kinh, muốn xá chào mà không có chỗ để kinh, phải làm sao?
19. Phải tụng kinh như thế nào, khi có đông người cùng tụng?
20. Người còn tội lỗi, có quy y được không?

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch