Trắc nghiệm
Trắc nghiệm Phật Pháp (phần một)


1. Chữ “Đạo” nghĩa là gì?
2. Nghĩa chữ "Đạo" của đạo Phật, là nghĩa nào mới rốt ráo?
3. Lý tánh tuyệt đối nghĩa là gì?
4. Chữ “Phật” nghĩa là gì?
5. Chữ "Giác" có mấy bậc mới hoàn toàn giác ngộ?
6. Ba bậc của chữ "Phật" là gì?
7. "Đạo Phật" nghĩa là gì?
8. Sự ra đời của Đức Phật gọi là gì?
9. Về phương diện bản thể, Đạo Phật có từ lúc nào?
10. Về phương diện lịch sử, Đạo Phật có từ lúc nào?
11. Về phương diện lịch sử, Đạo phật được hình thành từ lúc nào, qua lịch sử Đức Phật Thích Ca?
12. Về phương diện lịch sử, Đức Phật là con của ai?
13. Đức Phật Đản sanh tại đâu?
14. Tam Tạng kinh điển là gì?
15. Tạng Luật, Phật chế ra khi nào?
16. Tạng Luận do ai bàn giải ra?
17. Vì sao giáo lý Đạo Phật có phân ra Đại Thừa và Tiểu Thừa?
18. Thế nào là Bắc Tông Phật Giáo?
19. Đại Thừa Phật Giáo thuộc Bắc Tông hay Nam Tông?
20. Mục đích của Đạo Phật là đem lại những kết quả gì cho chúng sanh?

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch