Trắc nghiệm
Tịnh Độ


1. Vị tổ thứ nhất của tông Tịnh Độ là ai?

2. Câu Phật hiệu A Di Đà, được dịch nghĩa như thế nào mới đúng?

3. Tây Phương Tam thánh là ba vị nào?

4. Với bốn pháp niệm Phật (trì danh, quán tưởng, tham cứu, thật tướng) phải thực hành Pháp nào?

5. Cõi Tịnh độ an vui của Phật Thích Ca là từ cõi nào tu tập chuyển đổi thành?

6. Biểu tượng Phật Di Đà, một tay chỉ lên, một tay duỗi xuống xòe ra, ý nói gì?

7. Biểu tượng Bồ tát Quan thế âm với cành dương liễu, bình cam lồ, có ý nghĩa gì?

8. Muốn được sanh về cõi Tịnh độ, trước tiên cần phải đủ ba điều kiện thế nào?

9. Theo Tịnh độ tông, đức tin chắc phải như thế nào?

10. Muốn lập nguyện vững vàng sanh về cõi Tịnh độ, cần phải có điều kiện nào quyết định?

11. Câu Phật hiệu A Di Đà, được dịch nghĩa như thế nào mới đúng?
12. Tây Phương Tam thánh là ba vị nào?
13.  Với bốn pháp niệm Phật (trì danh, quán tưởng, tham cứu, thật tướng) phải thực hành Pháp nào?
14. Xin cho biết Ngài Pháp Tạng tỳ kheo đã phát ra bao nhiêu đại nguyện, trước đức Thế Tự Tại Vương Như Lai?

15. Về lý, cõi Cực Lạc mà đức Phật dạy chúng ta tu tập được sanh về, là ở đâu?
16. Thực hành pháp Thật tướng niệm Phật là niệm Phật nào?

17. Có người thân trong lúc sắp chết, nên làm thế nào cho đúng pháp?


» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch