Tin nước ngoài
Trung Quốc: Pháp hội cúng dường "Thiên trai Tăng" tại chùa Linh Ẩn
30/10/2013 11:46 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Ngày 27-10, chùa Linh Ẩn, Hàng Châu, Chiết Giang thiết lễ "Thiên trai Tăng" cúng dường thập phương thanh tịnh Tăng, nhân tam đàn đại giới sắp kết thúc viên mãn. Rất nhiều hộ pháp cư sĩ, chư tín chúng, các tình nguyện viên đều tùy hỷ cúng dường, gieo trồng ruộng phước.

h2.jpg
Thiên Tăng ứng cúng

Đúng giờ ngọ, thiết lễ trai tăng nghìn vị tại hội trường giáo lễ tam đàn đại giới. Lúc này Pháp y tung bay theo gió, âm thanh Phật hiệu trang nghiêm, bốn oai nghi đầy đủ, pháp hỷ sung mãn. Chư sơn Trưởng lão trong Hiệp hội Phật giáo TQ, các pháp sư giảng kinh trong hội giao lưu giảng kinh Phật giáo Hán truyền năm 2013, cùng tham gia tam đàn đại giới năm Quý Tỵ tại chùa Linh Ẩn và chùa Pháp Cảnh trong tháng qua, cũng như chư thanh tịnh Tăng trong cộng đồng Phật giáo tại Hàng Châu đều đến thọ cúng.

h3.jpg
Hòa thượng Quang Tuyền, Phương trượng chùa Linh Ẩn khai thị

Hòa thượng Quang Tuyền, Phương trượng chùa Linh Ẩn, Hội Trưởng Hiệp hội Phật giáo Hàng Châu, Phó Hội trưởng HHPG tỉnh Chiết Giang, Lý sự thường vụ HHPG TQ cũng hiện diện ứng phó trai tăng và khai thị tại hội trường.

h4.jpg
Trưởng lão Truyền Ấn, Hội Trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc ứng cúng

Hòa thượng nói, nhìn thấy chư sơn trưởng lão từ bi đến chùa Linh Ẩn ứng cúng, không thể không nghĩ đến quang cảnh Đức Phật và các đệ tử của Ngài cùng ôm bát men theo vệ đường khất thực, sau đó trở về tinh xá thọ trai. Và nghĩ nhớ đến lời của đức Thế Tôn thường nói "Ta cũng là một người trong chư Tăng", đức Phật nói rằng Ngài cũng là một thành viên của Tăng đoàn. Ôi, thật tuyệt vời, câu nói ấy vẫn sống mãi trong Phật giáo hơn hai nghìn năm nay!

Hôm nay, các trưởng lão bận rộn các pháp sự mà vẫn hoan hỷ chấn tích quang lâm tham gia cùng hàng nghìn chư Tăng ứng cúng trai tăng, thật đúng là hoằng dương thiện pháp bình đẳng trong câu nói "Ta cũng là một người trong chư Tăng" của đức Phật, kế thừa tinh thần từ bi của Phật, khiến cho hàng tứ chúng đệ tử có đủ nhân duyên thù thắng cúng dường chư Tăng thanh tịnh trong mười phương, để họ tiêu trừ nghiệp chướng, gieo hạt giống phước điền, tăng trưởng trí tuệ. Hòa thượng Quang Tuyền khai thị.

h5.jpg
Hành đường

h6.jpg
Thiên Tăng trai (trai Tăng nghìn vị)

"Thiên Tăng trai", theo định nghĩa, tức là cùng lúc bố thí cúng dường một nghìn chư Tăng. Nguồn gốc cúng dường thiên Tăng bắt đầu từ Tôn giả Mục Kiền Liên trong Vu Lan cứu mẹ, Ngài cúng dường chư Tăng mười phương kiết hạ. Tăng là một trong ba ngôi Tam Bảo, là người truyền bá Phật pháp. Đạo do Tăng truyền, cho nên Tăng bảo còn tức là Phật pháp còn, nhân đây, cúng dường chư Tăng là việc đại công đức, đại phước đức. Và "phàm là khi cúng dường đại trai cho nghìn vị Tăng, nhất định sẽ có một vị A-la-hán giáng lâm ứng cúng", nhưng La-hán đến ứng cúng, đa số đều hiện tướng Tỳ-kheo, lẫn lộn trong chư Tăng, mắt phàm không thể nhận biết được ai là La-hán. Cho nên công đức cúng dường thiên Tăng vô cùng thù thắng không gì so sánh được.

h7.jpg
Tưởng Ngũ Quán khi thọ thực

h8.jpg
Cúng dường Tăng già thanh tịnh

                                                                                                                  

   Thanh Như dịch

Theo Giacngo.vn

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch