Tư liệu
Người xuất gia báo hiếu cha mẹ
02/01/2009 15:26 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

http://phatgiao.vn/images/news/canh.jpg

Chế độ xuất gia thời cổ đại Ấn Độ đã tồn tại trước lúc Đức Phật xuất hiện, là các người xuất gia tu hành của các giáo đồ tôn giáo khác. Sau khi Phật thành đạo thiết lập tăng đoàn lấy người xuất gia làm trung tâm; Hiện tại bất luận là Phật giáo truyền bá đến quốc gia nào đều có người đến xuất gia. Đạo giáo Trung Quốc vốn không có tiền lệ xuất gia,sau này có bắt chước Phật giáo xuất gia làm đạo sĩ, lập nên tổ chức đạo giáo.

Xuất gia tất yếu cắt ái từ thân, tinh tấn tu tập giới định hụê,dứt trừ tham sân si. Vì sao phải cắt ái? Vì sao lại từ thân? nếu có đọc trong kinh của Phật giáo chúng ta  sẽ tìm được câu trả lời. Có người cho rằng xuất gia là không có báo hiếu cha mẹ,như vậy là vì hiểu lầm.Trong lịch sử người xuất gia thậm chí gặp vua cũng không cúi đầu, điều này của Phật giáo mâu thuẫn gây gắt với nho giao. Nho giáo đề xướng hiếu thảo như sau: “bách thiện hiếu vi tiên” tức trong trăm điều thiện thì hiếu là điều số một, lại còn đề xướng những cái cực đoan như: “phụ khiếu tử tử,tử bất đắc bất tử” tức là cha bảo con chết con không thể không chết hoặc thầy trò như cha con “thầy bảo trò chết, trò không thể không chết, vua bảo thần chết ,thần không thể không chết…”

Hiếu thảo không chỉ chỉ có ở Nho giáo mà Phật giáo cũng có, nhưng cách làm khác nhau mà thôi. Bởi vì thái độ của con người không giống,các tôn giáo và các dân tộc trên thế giới đều có cách làm cách nghỉ của riêng mình.Phật giáo cho rằng hiếu thảo không chỉ chỉ có hiếu thảo cha mẹ hiện tại thôi mà đối với cha mẹ nhiều đời cũng nên hiếu thảo. Đặc biệt trong kinh Địa Tạng nói về nhiều phương pháp báo hiếu, đó cũng thuộc kinh về hiếu của Phật giáo.Chế độ xuất gia của Phật giáo là phải được sự đồng ý của cha mẹ, đó là rất tôn trọng ý kiến cha mẹ, như vậy cũng là một hình thức của báo hiếu. Nho giáo cho rằng ba mẹ còn sống không được đi xa đó là muốn nhận được sự dạy dỗ của cha mẹ, đồng thời cũng để chăm sóc khi cha mẹ bệnh hoạn. Người xuất gia cũng có thể được cha mẹ dạy dỗ, mà còn được thầy tổ và thiện tri thức dạy dỗ. Cha mẹ bệnh cũng có thể về thăm và chăm sóc hoặc tụng kinh niệm Phật để hồi hướng công đức đến ba mẹ. Trong giới luật nhà Phật người giết cha giết mẹ không được xuất gia.Phật giáo cho rằng nguời giết hại ba mẹ và làm thân Phật ra máu ,giết a la hán, phá hoà hợp tăng là những tội nặng đoạ địa ngục. Theo phật giáo báo ân bao gồm báo cha mẹ ân, Tam bảo ân, quốc gia ân và chúng sanh ân.

Các nước nam truyền Phật giáo như Miến Điện, Thái Lan, Silanka …họ cho con vào chùa xuất gia một thời gian. Họ cho rằng như vậy thì mới báo đáp được công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Họ làm như vậy cũng có lý của họ, bởi vì tất cả các bậc cha mẹ đều mong muốn con mình thành người tài hữu ích. Xuất gia tu hành đắc đạo thì cha mẹ cũng được một phần công đức, cho nên nói một người đắc đạo chín đời được siêu thoát. Không chỉ chín đời được siêu sanh mà cho đến vô lượng những người có oan gia nghiệp báo với mình đều được một phần công đức. Nhưng chúng ta không nên nghỉ rằng xuất gia tu hành là chỉ để cầu phước báo, mà xuất gia một ngày là một ngày thăng tiến đạo đức tu dưỡng của chính mình và cũng làm cho những mâu thuẫn trong mối quan hệ của người với người trong xã hội trở nên dể dàng giải quyết.

Người xụất gia không chỉ báo ân cha mẹ hiền tiền mà cả báo ân cha mẹ nhiều kiếp không chỉ báo ân cha mẹ mình mà còn báo ân cha mẹ người khác. Bởi vì chúng ta làm việc gì không chỉ vì cá nhân mà vì khắp pháp giới,mỗi khi siêu độ chúng ta lại hồi hướng đến tất cả cô hồn dã quỷ. Chúng ta với quỷ trở nên gần gủi tương giao, nhưng nếu chỉ quan trọng ở việc siêu độ quỷ mà không siêu độ ngừơi thì cũng không phải là mục đích của người xuất gia. Chúng ta nói có người hiểu sai phật pháp nhưng thật ra chúng ta hiểu sai. Bởi vì nếu chúng ta miệng niệm mà tâm không niệm thì niệm kinh bao nhiêu biến, quỷ vẫn không được siêu độ.Nếu có người tu hành chân chánh không cần trì nhiều kinh cũng có thể siêu độ cha mẹ, chỉ cần nói một câu hoặc khởi lên một ý nghĩ thì quỷ cũng được siêu thoát. Vì thế nếu chúng ta tu hành tốt thì có khã năng siêu độ cha mẹ và báo đáp bốn ân,cứu vớt ba cõi.Thông thường mọi người chỉ thấy người xuất gia chỉ lo tu hành mà không làm những việc báo hiếu như người đời thì họ cho rằng người xuất gia bất hiếu,nhưng họ chưa hiểu rằng báo hiếu cũng nhờ vào vịêc tu hành vậy.

Như Nguyện

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch