Từ điển phật học
Tuệ Quang Buddhist multimedia dictionary (Việt-Anh)

» Nu
14/07/2011 20:37 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Núi: Mountain.

Núi Đao: Mountain of swords and knives—Quả núi toàn bằng đao kiếm; những kẻ có tội bị nghiệp lực mang lên tận đỉnh, kế đến gió lạnh thổi làm cho tê cóngchân cẳng. Khi họ bị té thì thân thể bị đao kiếm phanh ra từng miếng nhỏ. Núi đao dành cho những kẻ trên dương thế có tội sát sanh hay người làm nghề đồ tể—A mountain which is composed entirely of swords and knives; those with offenses will be brought to the top by their karmic power. The cold wind gusts freeze the prisoners’ feet. As they fall and tumble down the mountain, their bodies are maimed to little pieces. This mountain is reserved for those who often murder sentient beings as well as those who work as butchers.

Núi Kỳ Xà Quật: Mount Grdhrakuta.

Tu Di Sơn,須彌山, Mount Sumeru

Nung Huyết Địa Ngục: Địa ngục đầy mủ máu của tội nhân—The hell of pus and blood.

Nữ Căn,女根, Yoni (skt)—Bộ phận sinh dục của người nữ—The female sex-organ

Nữ Cư Sĩ,女居士, Upasika (skt)—Nữ Phật tử tại gia phụng sự Phật giáo mà không trở thành ni cô—Laywomen—A lay woman who devotes herself to Buddhism at home without becoming a nun

Nữ Đức,女德, A woman of virtue—Vua Tống Huy Tông đời nhà Tống (1102-1126 sau Tây Lịch) đã đổi danh từ “Ni” hay “Tỳ Kheo Ni” ra “Nữ Đức”—The emperor Hui-Tsung of the Sung dyansty (1101-1126 A.D.) changed the term “Nun” or “Bhiksuni” to “A woman of virtue.

Nữ Hạnh: Feminine virtue.

Nữ Kiệt: Heroine.

Nữ Nhân,女人,

1) Người nữ: Woman.

2) Theo Kinh Niết Bàn thì Phật nói đó là nơi cư trú của chư ác: According to the Nirvana Sutra, the Buddha described Woman as the “abode of all evil.”

Nữ Nhân Bái,女人拜, Lối chào của người nữ—A woman’s salutation, greeting, or obeisance

1) Đứng vái: performed by standing.

2) Nhún gối: Bending the knees.

3) Để hai tay trước ngực và hơi cúi mình: Putting hands together before the breast and bending the body.

Nữ Nhân Bát Dục: Tám loại mà người nữ ưa thích—The eight feminine attractions:

1) Sáu dục đầu cũng giống như trong Nữ Nhân Lục Dục—See Nữ Nhân Lục Dục—From one to six are the same to that of the Six Feminine Attractions.

7) Tế hoạt dục: Attraction to Refinement.

8) Nhân tướng dục: attraction to Appearance.

Nữ Nhân Cấm Chế,女人禁制, Tại một vài nơi thờ phượng có bảng cấm Phụ nữ đến—“Women forbidden to approach,” a sign placed on certain altars

Nữ Nhân Lục Dục,女人六欲, Sáu loại dục mà người nữ ưa thích—The six feminine attractions

1) Sắc dục: Attraction to Colour.

2) Hình mạo dục: Attraction to Looks.

3) Uy nghi dục: Attraction to Style.

4) Ngôn ngữ dục: Attraction to Talk.

5) Âm thanh dục: Attraction to Voice.

6) Hình thái dục: Attraction to Carriage.

Nữ Nhân Quyến Thuộc Luận Sư: Một trong 20 phái ngoại đạo cho rằng Ma Hê Thủ La Thiên tạo ra người nữ đầu tiên, rồi vị nầy sanh ra hết thảy chúng sanh—One of the twenty heretical sects, who held that Mahesvara created the first woman, who begot all creatures.

Nữ Nhân Vãng Sanh Nguyện,女人往 生願, Lời nguyện thứ 35 trong 48 lời nguyện của Phật A Di Đà—The thirty-fifth vow of Amitabha Buddha—See Tứ Thập Bát Nguyện (35)

Nữ Phạm,女犯, The woman offence—Sexual immortality on the part of a monk

Nữ Quốc,女國, Vương quốc Nữ nơi chánh quyền Mẫu Hệ chiếm ưu thế—The woman-kingdom, where matriarchal government is said to have prevailed

Nữ Sắc,女色, Woman beauty

1) Đức Phật dạy nữ sắc là một chuỗi phiền não, một tai ương phiền muộn.”—The Buddha said: “Woman beauty is a chain of serious delusion, a grievous calamity.”

2) Theo Trí Độ Luận, thà dùng sắt nóng đốt cháy đôi mắt còn hơn là ngắm nhìn người nữ với trái tim rung động—According to the sastra on the Prajna-Paramita-Sutra, it is better to burn out the eyes with a red-hot iron than behold woman with unsteady heart.

Nữ Tặc,女賊, According to the Sastra on the Prajna-Paramita Sutra, woman as a robber, the cause of sexual passion, stealing away the riches of religion

Nữ Tăng,女僧, Ni Cô hay Ni Sư—A Nun or Bhiksuni

Nữ Thần: Goddess.

Nữ Thiên,女天, Thiên nhân nữ tính trong Dục giới; tuy nhiên, không có nữ thiên trong cõi sắc và vô sắc—Female devas in the desire realm; however, there are no female devas in the realms of form and formlessness

Nữ Tính: Femaleness.

Nữ Tình,女情, Sexual desire

Nữ Tử Xuất Định,女子出定, Chuyện nàng Ly-Ý nhập định Tam Muội ở gần tòa Phật mà ngài Văn Thù không thể đánh thức dậy được; người nầy chỉ có thể bị đánh thức dậy bởi một vị Bồ tát đã lột bỏ được ngũ uẩn và thành đạt giác ngộ Bồ Đề mà thôi—The story of a woman named Li-I who was so deeply in samadhi before the Buddha that Manjusri could not arouse her; she could only be aroused by a bodhisattva who has sloughed off the skandhas and attained enlightenment

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch