Từ điển phật học
Tuyển tập từ ngữ Phật học thường dùng (Anh-Việt)
Jan - 2002 by Minh Thông, MSc.

» Va
14/07/2011 20:34 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Vāc (S) Ng · Words · Vācā (S, P), Vāk (S), Vag (S), Vaco (P), Vacī (P), Vāco (P) .

Vācā (P) Ng · (S, P) · See Vāc.

Vācā-karma (S) Khu nghip .

Vaccha sutta (P) · To-Vaccha Sutra (on Generosity) · Name of a sutra.(AN III.58) · Tên mt b kinh.

Vacchagotta (P) Bà Sa Cù Đà .

Vacchagotta-Aggi sutta (P) Bà sa cù đà Ho d kinh · See Vacchagotta-samyutta.

Vacchagotta-samyutta (P) Bà sa cù đà tương ưng kinh · Ven. Vacchagotta (chapter SN33) · Vacchagotta-Aggi sutta · Name of a sutra · Tên mt b kinh.

Vacī (P) Ng · Speech · See Vāc.

Vacī-kamma (P) Khu nghip · Vacī-karma (S) · Verbal action .

Vacī-karma (S) Khu nghip · See Vacī-kamma.

Vacī-vinnatti (P) · The rupa which is speech intimation .

Vaco (P) Ng · See Vāc.

Vāda (S) Môn phái · Lun nghĩa, B phái · Mt trong Thp lc đế ca phái Chánh lý n.

Vādagalai (S) Bc phương phái · Do phái Sư t Pht Y Tư Na Pht phái (Srivaisnava) chia ra.

Vadisaśurā (S) Bà li A tu la · Mt trong nhng v A tu la vương.

Vag (S) Khu · See Vac.

Vaga-āvaraṇa (S) Tham dc cái · One of the Panca-avaranani. · Mt trong ngũ cái.

Vag-daṇḍa (S) Khu pht nghip · One of Trini-dandani. · Mt trong Tam pht nghip.

Vagga (S) Phm · Varga (S) · See Varga · Mt tp kinh có th chia thành nhiu phm.

Vag-guhya (S) Khu mt · One of the Trini-guhyani · Mt trong Tam mt.

Vaibhara (S) Tt bát la · Tì bát la qut · Hang đá nơi ngài Ca Diếp và 500 A la hán kiết tp kinh đin ln th nht.

Vaibhāṣika (S) Phân bit thuyết · T bà sa b, T bà sa đệ t.

Vaibhāṣika school (S) T bà sa lun b · je trak ma wa (T), Saravastivadin (S) · One of the main hinayana schools.

Vaicali (S) T xá ly · Tên mt thành ph ngày xưa nơi có Pht đến hong pháp.

Vaidalyaprakaraṇa (S) Qung phá lun · Name of a work of commentary. · Tên mt b lun kinh.

Vaidalya-sūtra (S) Qung phá kinh · Phương đẳng kinh, Kinh Phương đẳng · Name of a sutra. · Tên mt b kinh.

Vaidehi (S) Vi đề hy · The wife of King Bimbisara of Magadha in the time of the Buddha; in her later years, she was imprisoned by her son Ajatasatru. As she requested the Buddha to teach her the way of salvation, he preached the Contemplation Sutra. · V vua Tn bà sa la (Bimbisara).

Vaidehiputra Ajatasatru (S) A Xà Thế Vy Đề Hy t · See Ajatasatru.

Vaidhari(-girirāja) (S) T Đà Lê Sơn vương · Chng Chng Trì Sơn vương.

Vaidurya (S) Lưu ly · Lapis lazuli · A precious substance, perhaps lapis lazuli or beryl.

Vaipulya (S) Phương qung · Phương đẳng, T Pht Lược Kinh · 1- Cac kinh y nghĩa lý rng ln như hư không nên gi là Phương qung Kinh. 2- Phương đẳng k là thi k thuyết giáo chung cho tt c chúng sanh. 3- Mt th loi trong 12 th loi kinh mà Pht đã dùng để thuyết pháp, ging nói giáo nghĩa rng ln sâu xa.

Vaipulya sūtra (S) Đại tha phương đẳng kinh · Phương qung kinh, T Phú La Đại tha Phương đẳng kinh, Phương qung kinh · Name of a sutra. · Tên mt b kinh.

Vairambhā(ka) (S) Tì lam · Veramba (P) · Ph lam, Tì lam bà, Tùng lam, bo phong · Tên mt cơn gió d, cơn gió này đến đâu ch y tan tác.

Vairasana (S) T Lâu Bác Xoa T Sa Môn · T Sa Môn, Đa văn thiên vương.

Vairocana(-buddha) (S) Pht T lô giá na · Mahā-vairocana-buddha (S), nam par nang dze (T) · Quang Minh biến chiếu, Pht T Lô Giá Na, Lưu Xá Na, Đại Nht Như Lai · The main Buddha in the Avatamsaka Sutra. Represents the Dharma Body of Buddha Shakyaniuni and all Buddhas. His Pure Land is the Flower Store World, i.e., the entire cosmos. · Xem Mahavairocana. Ng trung tâm. ng thân ca Pht Thích ca để tuyên dy Mt chú.

Vairocana-bhisaṃbodhitantra-pindartha (S) T Lô Giá Na Thành đạo kinh · Name of a sutra · Tên mt b kinh.

Vairocanah-sarva-tathāgata-guhya-dharmata -prāpta-sarva-dharma-prapanca (S) Đắc Nht thiết Bí mt pháp tánh Vô hý lun Như Lai Kinh · Name of a sutra. · Tên mt b kinh. Mt tên gi khác ca Đại Nht Kinh.

Vairocanarami-pratimandita (S) Tnh quang Trang nghiêm cõi · Name of a realm. · Cõi gii ca Tnh hoa Túc vương trí Như lai, phía đông cõi ta bà.

Vairocana-Tathāgata (S) T Lô Giá Na Như Lai · Name of a Buddha or Tathāgata. · Tên mt v Pht hay Như Lai.

Vaisākha (S) Tháng Vaisakha · Vesākha (P) · April, May in India. · Tháng 4, 5 n độ.

Vaiśālī (S) Qung nghiêm thành · Vesāli (P) · T xá ly, T ly, Ph xá ly, Duy da ly, Xá ly · A big city in the country of Vrji during the time of the Buddha. 100 years after the death of Sakyamuni, during the dynasty of Calasoka the Great Council was held here. It is now Basarh, 40km northwest of Patna, between the Ganges river and the Hymalayas. · Mt đô th ln x Vrji hi Pht sanh tin. Nơi t chc đại hi kết tp 100 năm sau khi Pht nhp Niết bàn, triu vua Ca la A Dc (Calasoka). Nay là Basarh, cách Patna 40km v phía Tây bc, gia sông Hng và Hi mã lp sơn.

Vaiśaradya (S) T tín .

Vaiśeṣika (S) Thng Lun phái · V thế sư phái, Ti Thng hc phái, Đa nguyn thc ti lun phái, Ph thế s ca phái · Mt trong 6 hc phái ra đời vào khong thế k th nht ly 6 nguyên lý: thc th, tánh cht, vn động, ph biến, đặc thù, ni thuc để nói v nhng hintượng. T là ngài Kiết na đà (Kanada), Kinh căn bn là Kinh Thng lun.

Vaiśeṣika sūtra (S) Thng Lun kinh · Name of a sutra. · Tên mt b kinh.

Vaiśeṣika-daśa-padartha-prakarana (S) Thng Tông Thp Cú Nghĩa lun · Name of a work of commentary. · Tên mt b lun kinh.

Vaiśeṣikanikāya-daśapadārtha-śāstra (S) Thng tông thp cú nghĩa lun · Written by Jānacandra. · Do ngài Hu Nguyt biên son.

Vaiśeṣika-śāstra (S) Thng Lun · Thng Tông.

Vaishnava (C) Môn đồ T nu thiên · Follower of Vishnavism .

Vaishnavism T nu thiên đạo · Vishnuism · A branch of Hinduism which the followers worship Vishnu as the supreme being.

Vaisnava (S) T nu nô bà · The movement of the sun. · Nghĩa: S di chuyn ca mt tri.

Vaiṣnavit (S) T nu n thiên .

Vaisramāna (S) Ph môn thiên · T sa môn, T sa môn thiên vương được tôn xưng là Đa văn Ch, Đa văn Thiên · V thiên vương qun tr phương Bc trong hàng T thiên vương.

Vaisravana (S) Dư Thiên vương · Vessavana (P) · T sa môn thiên, T xá la bà nô, Tì sa môn thiên, Đa văn thiên, Ph văn thiên · One of the four maharaja-deva gaurdians of the first or lowest devaloka on its four sides. Vaisravana guards the north.

Vaisvantara (S) Chúng D · Tên riêng ca Thái t Tt đạt Đa.

Vaiśya (S) Ph · Drha-pati (S), Vessa (P) · T xá da · The third of the four Hindi Castes at the time of Shakyamuni. They were merchant, entrepreneurs, traders, farmers, manufacturers, etc., but not well-educated. · Giai cp th ba n độ, gm: nông dân, công nhân, thương gia.

Vaitarani (S) Địa ngc hà · Tên mt con sông địa ngc.

Vaivarti (S) Thi chuyn · T bt trí · Tht lui, quay tr li, chng tu tp thêm.

Vajira (S) Ba di la · Kim cương · 1- One of the 12 gods in Bhaisajya sutra. (2) Diamond. See Vajra. · Tên mt trong 12 v thn trong kinh Dược sư.

Vajira sutta (P) Kinh Kim Cang · Name of a sutra (SN V.10). · Tên mt b kinh.

Vajirapāṇi (S) Kim Cang Th B Pht · See Vajrapāni.

Vajja (S) Ti .

Vajji (S) Bt k · A city in North Indian in the VII B.C.E. · Thành ph Bc n thế k th 7 trước C.N.

Vajjiputta (S) Bt k t · T kheo thuc chng Bt k.

Vajjiputta sutta (P) · Sutra on The Vajjian Princeling · Name of a sutra.(SN IX.9) · Tên mt b kinh.

Vajji-puttaka (P) Độc t b · See Vatsi-putriyah.

Vajnapti-matrata (S) Duy thc .

Vajra (S) Kim cang · Dorje (T), Vaijira (P) · The most precious substance and the hardest material; adamant or diamond.

Vajra god Thn Kim Cương · A kind of deva with enormous physical power; a pair of such gods are often placed at the entrance of a temple.

Vajra posture Ngi kiết già · This refers to the full-lotus posture in which the legs are interlocked. When one leg is placed before the other as many Westerners sit it is called the half-lotus posture.

Vajrabhairava (S) Kim cang Đại ác · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajrabhaksani (S) Kim cang Thôn phc · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajrabhāṣā (S) Kim Cang Ng B tát · Vô Ngôn B tát, Kim Cang Nim Tng B tát, Năng Th Tt Địa B tát, Kim Cang Thượng Tt Địa B tát, Kim Cang Ng ngôn B tát · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajrabodhi (S) Kim Cang Trí · Bt nht la B đề, Kim Cang Trí tam Tng · Name of a monk. 671 - 741. · Đệ t ngài Long Trí B tát. Xem Nagabodhi.

Vajracakra (S) Kim Cang Li · Kim Cang Luân · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajraccedikā-prajāpāramitā śāstra (S) Kim cang bát nhã lun · Năng đon Kim cang bát nhã Ba la mt kinh · Name of a work of commentary. · Mt trong 5 b lun (Du già lun, Phân bit Du già lun, Bin trung lun, Kim Cang bát nhã lun) B tát Di lc t cõi tri Đâu sut giáng xung ging cho ngài Vo Trước.

Vajraccedikā-prajāparamitā-sūtra (S) Kim Cang Bát nhã Ba la mt Kinh · Kim Cang Bát nhã Ba la mt Kinh, Kim Cang Kinh, Kim Cương Bát nhã · Name of a sutra. · Tên mt b kinh.

Vajrachinna (S) Kim cang Thun noa · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajradaka (S) Kim Cang Thu B tát · Kim Cang Th Thu B tát · Name of a Bodhisattva · Tên mt v B tát.

Vajradamstra (S) Kim cang Nha B tát · Kim Cang Ti Phc B tát, Ma ha Phương tin B tát, Thm Kh B Úy B tát, Kim Cang Thượng B tát, Kim Cang Bo ác B tát · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajradhāra (P) Kim Cang Trì B tát · Dorje Chang (T) · Chp Kim Cang thn, Kim Cang Thn, Kim Cang Lc Sĩ · (dhara: the cutting edge, the sharp edge.) The source of all Secret Mantra. He is the same nature as Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni appears in the aspect of Emanation Body and Conqueror Vajradhara appears in the aspect of an Enjoyment Body. · The name of the dharmakaya Buddha. Many of the teachings of the Kagyu lineage came from Vajradhara.

Vajradharma (S) Kim Cang Pháp B tát · Kim Cang Nhãn B tát, Kim Cang Liên Hoa B tát, Thin Thanh Tnh B tát · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajradhātu (S) Kim cang gii · Kim cang gii mn đà la · Mn đà la này ca Ngũ trí Như lai như sau: - trung ương: đức Đại nht Như lai, tượng trưng pháp gii th tánh trí - phương đông: đức A súc Bt động Như lai, tương trưng đại viên cnh trí - phương tây: đức Vô lượng quang A di đà Như lai, tương trưng diu quan sát trí. - phương bc: đức Bt Không Thành Tu Như lai, tương trưng thành s tác trí. - phương nam: đức Bo Sanh Như lai, tương trưng bình đẳng tánh trí.

Vajradhātu-maṇḍala (S) Kim cang gii mn đà la.

Vajradhupa (S) Kim Cang Hương B tát · Kim Cang Thiên Hương B tát, Kim Cang Phn Hương B tát · Name of a Bodhisattva · Tên mt v B tát.

Vajraduti (S) Kim cang N s · Name of a deity. · Tên mt v thiên.

Vajragandha (S) Kim Cang Đồ Hương B tát · Phược Nht La Kin Đà · Name of a Bodhisattva · Tên mt v B tát.

Vajragarbha (S) Kim cang tng B tát · Kim Cang Thai B tát · Name of a Bodhisattva · Tên mt v B tát.

Vajraghanta (S) Kim Cang Linh · Name of a Bodhisattva · Tên mt v B tát.

Vajragita (S) Kim Cang Ca B tát · Name of a Bodhisattva · Tên mt v B tát.

Vajragoda (S) Kim Cang thiên · Name of a Bodhisattva · Tên mt v B tát.

Vajraguru (S) Kim cang sư · Nhng tu sĩ Mt tông chng đắc và hin hoá thân để cu độ chúng sanh.

Vajrahasa (S) Kim Cang Tiếu B tát · Ma ha Tiếu B tát, Ma ha Hy Hu B tát, Kim Cang Hoan H B tát, Lc Sanh Hoan H B tát, Kim Cang Vi Tiếu B tát · Name of a Bodhisattva · Tên mt v B tát.

Vajrahasta-vajradhāra (S) Kim cang Th trì Kim cang B tát · Name of a Bodhisattva · Tên mt v B tát.

Vajrahera (S) Kim cang Kim sc · Name of a Bodhisattva · Tên mt v B tát.

Vajrahumkara (S) Kim Cang Hng Ca la · Name of a Bodhisattva · Tên mt v B tát.

Vajrajaya (S) Kim Cang Điu Phc thiên · Tượng Đầu thiên, Bo đao T na d ca, Tượng Đầu đại tướng, Ti thng Kim cang · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajrakala (S) Kim cang Cát la · Name of a Bodhisattva · Tên mt v B tát.

Vajrakamar (S) Kim cang ái · Name of a Bodhisattva · Tên mt v B tát.

Vajrakarman (S) Kim Cang Nghip B tát · Kim Cang T Th B tát, Kim Cang Yết ma B tát, Kim Cang Bt Không B tát, Thin Biến Nht X B tát · Name of a Bodhisattva · Tên mt v B tát.

Vajrakaumari (S) Kim cang Đồng n · Name of a Bodhisattva · Tên mt v B tát.

Vajrakesekhara sūtra (S) Kim cang đảnh Kinh · Name of a sutra · Tên mt b kinh.

Vajrakilaya (S) Kim Cương chy · Diamond dagger · Wrathful embodiment of Diamond Mind and important activity of the Buddhas.

Vajrakumāra (S) Kim Cang Đồng t · Name of a deity. · Tên mt v thiên.

Vajrakundali (S) Kim Cang Quân đồ li .

Vajrakuśah (S) Kim Cang Din thiên · Kim Cang Trư din thiên, Kim Cang Trư đầu thiên, Kim cang Câu · Name of a deity. · Tên mt v thiên.

Vajralasi (S) Kim Cang Hy B tát · Kim Cang Hy Hý Đại Thiên N, Vajra-Lasye (S) · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajraloka (S) Kim Cang Đăng B tát · Kim Cang Trí Đăng B tát, Kim Cang Quang Minh B tát, Kim Cang Trí Đăng B tát · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajramadika (S) Kim cang Bo đới · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajramahādaṇḍa (S) Kim cang Đại trượng · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajramala(h) (S) Kim cang Thc thiên · Kim cang m thc thiên, Nghiêm Kế Đại tướng, Man T Na D Ca B tát, Kim cang · Name of a deity. · Tên mt v thiên.

Vajramogha-Samya-Sattva (S) Đại An Lc Bt Không B tát · Đại An Lc Bt Khônhg Tam Mui Da Chân Tht B tát; Đại An Lc Chân Tht B tát; Ph Nht La Mu Già Tam Mui Da Tát Đát Ph · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajramrita (S) Kim cang Cam l · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajramukha (S) Kim Cang Diên thiên · Name of a deity. · Tên mt v thiên.

Vajramukhi (S) Kim cang Khu .

Vajramuni (S) Tch Nhiên Kim cang · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajramusti (S) Kim cang Quyn · Name of a deity · Tên mt v thiên.

Vajranāga (S) Long Kim cang · Name of a deity · Tên mt v thiên.

Vajranajaka (S) Kim cang Tn na d ca · Name of a deity · Tên mt v thiên.

Vajranila (S) Kim cang Phong · Name of a deity. · Tên mt v thiên.

Vajrankuśah (S) Kim Cang Câu B tát · Kim Cang Din thiên, Kim Cang Trư Đầu thiên, Trư Đầu thiên · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajrankusi (S) Kim Cang Câu n B tát · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajranṛta (S) Kim Cang Vũ B tát · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajrapadaśara saṃgraha panjika (S) Kim Cang cú Chân ty tp tế sơ · Name of a work of commentary. · Tên mt b lun kinh.

Vajrapama-samādhi (S) Kim Cang d định · Kim Cang Tam mui, Kim Cang dit định.

Vajrapāni (S) Kim Cang Th B tát · Channa Dorje (T), Vajirapāṇi (P) · Chp Kim cang B tát, Bí Mt Ch B tát, Kim Cang Th Dược Xoa Tướng, Kim Cang Lc sĩ, Kim Cang Mt tích, Chp Kim cang, Chp Kim cang thn, Mt Tích Lc sĩ, Kim Cang Tát đõa · A major bodhisattva said to be lord of the mantra and a major protector of Tibetan Buddhism. The power and energy of all Buddhas. · V thn tay cm dùi kim cang h v Pht pháp.

Vajrapānibalin (S) Kim Cang Lc Sĩ · Name of a deity. · Tên mt v thiên.

Vajrapanjaram (S) Kim Cang Võng B tát · Thượng Phương Kim Cang Võng B tát · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajrapasah (S) Kim Cang Tác B tát · Kim Cang Sách B tát · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajrapingala (S) Km Cang Băng ga la · Name of a deity. · Tên mt v thiên.

Vajraprabhā (S) Kim Cang Quang · Name of a deity. · Tên mt v thiên.

Vajrapradama-mudrā (S) Kim cang hip chưởng n .

Vajraprajā-pāramitā-sūtra (S) Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba la mt · Name of a sutra · Tên mt b kinh.

Vajrapuspa (S) Kim Cang Hoa B tát · Kim Cang Diu Hoa B tát, Kim Cang Giác Hoa Th N B tát, Kim Cang Hoa B tát, Kim Cang Tán B tát, Diu Hoa B tát · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajraputra (S) Pht-xà-la-pht-đa-la · Mt trong 16 v A la hán vâng li Pht dy tr thế gian gi gìn chánh pháp.

Vajrarāga (S) Kim Cang ái B tát · Kim Cang Cung B tát, Kim Cang Thê B tát · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajrarāja (S) Kim Cang Vương B tát · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajraratna (S) Kim Cang Bo B tát · Kim Cang Thai B tát · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajraratnakośa (S) Kim Cang Bo Tng · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajrasāci (S) Kim Cương chân lun · Name of a work of commentary. · Tên mt b lun kinh. Do ngài Pháp Xng biên son.

Vajraśadhu (S) Kim Cang H B tát · Kim Cang Xưng B tát, Kim Cang Thiên Tai B tát, Hoan H Vương B tát, Ma ha Duyt Ý B tát, Diu Tát Đỏa Thượng th B tát · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajrasamādhi (S) Kim cang định · Kim cang Tam mui.

Vajrasamatā (S) Ngôn bình đẳng · (S, P) .

Vajrasāna (S) Kim cang ta · Kim cang toà.

Vajrasanti (S) Kim cang Tch Tĩnh · Name of a deity. · Tên mt v thiên.

Vajrasattva (S) Kim Cang Tát Đỏa · Dorje Sempa (T) · Kim Cang Th, Th Bí Mt Ch, Thượng Th B tát, Thng Tát Da B tát, Tng B tát, Trì Kim Cang C Hu Gi B tát, Ph Hin Tát Đỏa B tát · Name of a deity. - Embodying the cleaning power of all Buddhas. - In the Nyingma tradition Diamond-Mind represents the "State of Joy": Out of the formless "State of Truth" two states manifest spontaneously in order to help sentient beings. One of them is the "Joy-State" or Sambhogakaya. The "State of Joy" exists to help those beings whose minds have already been largely purified, namely the Bodhisattvas · Tên mt v thiên.

Vajrasekharavimāna-sarva-yogayogi-śūtra (S) Du k kinh · Kim Cang Phong Lâu Các Nht thiết Du già Du k kinh · Name of a sutra. · Tên mt b kinh.

Vajraśekkhara-sarvatathāgata-tattvasaṃgra-ha-mahāyāna-pratyutpannābhisambuddha -mahātantra rāja-sūtra (S) Kim cương đỉnh nht thiết Như Lai chân thc nhiếp Đại tha hin chng đại giáo vương kinh · Name of a sutra. · Tên mt b kinh.

Vajraśekkhara-sūtra (S) Kim cang đỉnh kinh nghĩa quyết .

Vajraśekkharatantrarāja sūtra (S) Kinh Kim cang đảnh · Kongochokyo (J) · Kim cang đỉnh Kinh · Name of a sutra. · Tên mt b kinh.

Vajraśekkharavimana-sarvayogāyogi sūtra (S) Kinh Kim Cang Phong lâu cát nht thiết Du già k · Du kì Kinh, Kim Cang Phong lu các Nht thiết du già ch Kinh · Name of a sutra. · Tên mt b kinh. = Du kì kinh.

Vajrasekkhara-vimana-sarva-yogāyoni sūtra (S) Kim Cang Phong Lâu Các Nht thiết Du già Du k kinh · Du già Du k kinh, Du k kinh · Name of a sutra. · Tên mt b kinh.

Vajraśekkhara-yogā-sūtra (S) Kim cương đỉnh du già kinh thp bát hi ch qui · Name of a sutra. · Tên mt b kinh.

Vajrasena (S) Kim Cang Tướng B tát · Name of a sutra. · Tên mt b kinh.

Vajra-sphota (S) Kim Cang Ta B tát · Kim Cang Liên ta B tát, Liên Ta B tát · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajra-sṛnkhala (S) Kim Cang Thương Kit La B tát · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajrasuci (S) Trang Nghiêm Kinh lun · Lun Kim Cang Thân, Đại lc Kim Cang Châm B tát, Kim Cang Châm B tát · (1) Name of a sutra. (2) Name of a bodhisattva. · Tên mt b kinh dDo Mã Minh B tát biên son.

Vajrasūtra (S) Kim cang tuyến · Ch ngũ sc (trng, đỏ, vàng, xanh đen; năm màu tượng trưng năm trí ca năm đức Pht; còn tượng trưng cho năm pháp: tín, tn, nim, định hu, quán).

Vajra-tejas (S) Kim Cang Quang B tát · Kim Cang Nht B tát, Kim Cang Quang Minh B tát, Kim Cang Oai Đức B tát, Ti Thng Quang B tát, Ma ha Quang Dim B tát, Kim Cang Huy B tát, Ti Thng Quang B tát · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajra-tiksna (S) Kim Cang Li B tát · Kim Cang Th Trì B tát, Ma ha din B tát, Ma ha Khí trượng B tát, Kim Cang Thm thâm B tát, Kim Cang Giác B tát · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vajragra-Vajadhrah (S) Phn n Trì Kim Cang B tát · Name of a Buddha or Tathāgata. · Tên mt v Pht hay Như Lai.

Vajravarahi (S) Diamond Sow · Dorje Phagmo (T) · (1) The highest wisdom of the Buddhas. The pig represents basic ignorance which is transformed into highest wisdom. (2) A dakini who is the consort of Cakrasamvara. She is the main yidam of the Kagyu lineage and the embodiment of wisdom.

Vajravasani (S) Kim cang T ti B tát · Name of a Bodhisattva · Tên mt v B tát.

Vajravasin (S) Kim Cang Y thiên · Kim cang ái · Name of a deity. Name of a Bodhisattva. · Tên mt v thiên. Tên mt v B tát.

Vajravega (S) Tc tt Kim cang · Name of a deity. · Tên mt v thiên.

Vajravesa (S) Kim Cang Linh B tát · Biến Nhp B tát, Nhiếp Nhp B tát, Triu Nhp B tát · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vājravidāranā-dhāraṇī (S) Hoi tướng Kim cang Đà la ni kinh · Name of a sutra. One of the sutra of Trantrism. · Tên mt b kinh. Mt b kinh trong Mt b.

Vajravikṛti (S) Kim cang n Mc · Name of a deity · Tên mt v thiên.

Vajravimbopama-samādhi (S) Kim cương d định .

Vajrayakṣa (S) Kim Cang D xoa · Phn n vương; Kim Cang D xoa Minh Vương · Name of a deity. · Tên mt v thiên. Có 3 mt, 4 tay, tr phương bc.

Vajrayāna (S) Kim cang tha · Diamond Way · dorje tek pa (T), Tantrayāna (S) · Chân ngôn giáo · Sometimes translated Thunderbolt Vehicle (or DiamondVehicle).

Vajrayogini (S) · Tib. Dorje Palmo · A semiwrathful yidam.

Vajrayudha (S) Kim cang Khí trượng · Name of a deity. · Tên mt v thiên.

Vajrodaka (S) Kim cang Thy · Th thy · Name of a deity. · Tên mt v thiên. - Th thy: Loi nước thơm, trong sch mà hành gi Mt giáo ung lúc th phép quán đảnh, tiêu biu cho th nguyn không lui st tâm b đề.

Vajropama-samādhi (S) Kim Cang D Định B tát · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát.

Vāk (P) Ng · See Vac.

Vāk-karman (S) Khu nghip · Ng nghip.

Vakkula (S) Bc câu La · Bakkula, Vakula · Thin dung, Mi Tánh, Trng Tánh, Bc La · One of the Arhat disciples of Buddha · Đệ t La hán ca Pht.

Vāk-sucarita (S) Ng diu hnh · One of the Trini-sucaritani. · Mt trong Tam diu hnh.

Vakula (S) Bc câu La · See Vakkula.

Vakya (S) Phm · Varga (S), Vagga (P) .

Valahaka sutta (P) · Sutra on Thunderheads · Name of a sutra.(AN IV.102) · Tên mt b kinh.

Valahaka-samyutta (P) · Rain-cloud devas (chapter SN32) .

Valavyajana (S) Pht trn · See Vyajana.

Valmiki Valmiki · The author of the famous Sanskrit epic poem Ramayana. He is considered the first literary poet of Inida to be known by name. · Tác gi tp trường thi ni tiếng n độ viết bng tiếng Sanscrit. Ngài được công nhn là nhà thơ mà tên tui được người ta biết đến trước nht trong văn hc n độ .

Vamacara-sakta (S) T đạo Tánh lc phái · Mt tôn phái n vào thế k 11.

Vama-lokāyata (S) Nghch l già da dà · Nghch thun thế ngoi đạo phái.

Vamadeva (P) Bà-ma -đề-bà, n sĩ · Bà-la-môn Bà-ma-đề-bà.

Vamaka (P) Bà-ma, n sĩ · Bà-la-môn Bà-ma.

Vasettha (P) Bà-la-môn Bà-tt-sá · n sĩ Bà-ma-sá.

Vammika-sutta (P) Kinh gò mi · Name of a sutra. · Tên mt b kinh.

Vanapatthasuttam (P) Kinh khu rng · Name of a sutra. · Tên mt b kinh.

Vanaprastha (S) Lâm thê k · V già, giao hết tài sn cho v con, vào rng tu. Mt mt trong bn giai đon trong đời mt người Bà la môn: Phm hnh k, Gia tr k, Lâm thê k, Tun thế k.

Vana-samyutta (P) Tương Ưng rng · The forest (chapter SN 9) · Name of a sutra. · Tên mt b kinh.

Vanavasin (S) Pht na bà tư · Mt trong 16 v A la hán vâng li Pht dy tr thế gian gi gìn chánh pháp.

Vandāna (S) Đảnh l · Veneration · (S, P), Vandanā (P) · Kính l · Li đảnh l toàn thân đụng đất.

Vandhya (S) Thch n · Vanjha (P) · Người n làm bng đá.

Vanena (P) Bà-lưu-va .

Vangisa-samyutta (P) Trưởng lão Vangisa · Ven. Vangisa · Name of a sutra. (chapter SN8) · Tên mt b kinh.

Vanijja sutta (P) · Sutra on Trade · Name of a sutra.(AN IV.79) · Tên mt b kinh.

Vanjha (P) Thch n · See Vandhya.

Vanka (S) Sim khúc · Kuhana (S) · La di quanh co để thun theo ý người.

Vaṇṇa (P) Giai cp · See Varṇa.

Vappa (S) Thp Lc Ca Diếp · Vāṣpa (S) · Bà sa bà · One of the first five disciples of the Buddha. · Ông là mt trong năm người Bà la môn cùng tu kh hnh vi đức Pht như: Kiu trn Như (Kodanna), Bc đề (Bhaddiya), Thp Lc Ca Diếp (Vappa), Ma ha Nam (Mahanama) và ác B (Assaji). Ông cũng là mt trong nhng đệ t đầu tiên và đắc qu A la hán đầu tiên ca đức Pht.

Vara (S) Âm thanh · Sound .

Vara-camara (P) Thng Miêu Ngưu Châu · Mt trong 2 Trung châu ca Nam Thim B châu.

Varada-mudrā (S) Thí nguyn n .

Varado (S) Người ban b tình thương tinh khiết nht · Danh hiu người khác dùng để gi đức Pht.

Varanasi (S) Ba la ni · Benares · The name of an old city.

Varapabhā (P) Diu quang · Diu Quang B tát · Name of a Bodhisattva. See Varaprabhā · Tên mt v B tát.

Varaprabhā (S) Diu quang · Varapabhā (P) · Diu Quang B tát · Name of a Bodhisattva. · Tên mt v B tát. Diu Quang B tát.

Varga (S) Phm · Vagga (P) · A chapter in Sutras · Phm, thiên, chương, b trong kinh.

Varied-Colored Jewels-Flower Adornment Body Buddha Tp sc bo Hoa nghiêm thân Pht · Name of a Buddha or Tathāgata. · Tên mt v Pht hay Như Lai.

Various other good acts (S) · They come under the following four headinds: 1. not to show an abnormal behaviour when practising in a quiet place, 2. to practise the four methods of winning people over without expecting any reward, 3. to protect the Right Dharma even at the sacrifice of one's life, and 4. to place the Bodhi-mind above any other good acts.

Varjya (S) Ti · Vajja (P) · Phm điu tà ác, tn người, hi vt, phá gii hnh. Các th ti đều qui v ti ngũ nghch hay Thp ác.

Varṇa (S) Giai cp · Classes · Vaṇṇa (P) .

Varnarūpa (S) Hin sc · There are 12 clear forms which can be seen by eyes. · Có 12 loi hin sc mt thường có th thy được.

Varṣā (P) H an cư · Retreat season · Varṣāna (S), Vassa (P), Vassāna (P) · Nhp h, An cư kết h · See Varsika.

Varsakara (S) Võ Xá · Mt v đại thn triu vua A xà thế (Ajatasatru).

Varṣāna (S) H an cư · See Varṣā.

Varsa-rtu (S) Vũ tế · Mùa mưa.

Varsavāsanā (P) An cư .

Varsika (S) H An cư · Varsa, Vassa (P) · 1- Mùa kiết h, bt đầu ngày 16 - 4, kết thúc ngày rm tháng 7. Ngày 16 - 7 là ngày T t. 2- Hoa Ba li thi ca: mt loi hoa cõi tri.

Varuna (S) Bà lâu na Long vương · Thy thiên thn, Thu thn · The God who protects the Law mentioned in Veda. · Thn Lut pháp, trong kinh V đà. Thn th h phương tây.

Varunani (S) Thy thiên hu · N thy thn.

Vasadhura (S) · The career of meditation practice.

Vasamatā (S) Ngôn bình đẳng .

Vāsanā (S) Tp khí · Hidden motives · Pravriti (S), Abhysa (S) · Huân tp · Submerged and hidden desires, attractions and ambitions which can surface at any time · Gom cha nhng hành vi ca thân ý ng vào trong tâm thc.

Vāsanānanda (S) Phúc lc vô biên · Imperishable impression of bliss .

Vasantavayanti (S) Ch d thn · Xuân hòa thn · V thin tri thc th 32 trong s 55 thin tri thc mà Thin Tài đồng t tham vn.

Vasasuta (S) Bà xa tư đà · See Basiasita · One of the patriarchs.

Vaśavartana (S) T ti · Self-control · Vasavattati (P) .

Vaśavartana-devarāja (S) T Ti thiên vương · See Vasavattati-devarāja.

Vaśavartin (S) Tha Hóa T Ti thiên .

Vasavattati (P) T ti · See Vaśavartana.

Vasavattati-devarāja (P) T Ti thiên vương · Vaśavartana-devarāja (S) · V vua tri cai qun cõi tri Tha Hóa T Ti thiên.

Vase breathing · An advanced breathing practice which has to be learned under the supervision of an experience teacher and involves the retention of the breath in the abdomen which is thus like an air filled vase.

Vasetthasuttam (P) Kinh Vasettha · Name of a sutra. · Tên mt b kinh.

Vasikarana (S) Kính ái pháp · Name of a sutra. · Tên mt b kinh. Pháp cu nguyn cho mình và người được chư Pht và B tát che .

Vāsīputra (S) Độc T · Thế Hu · The senior monk who founded Vātsīputrīya. · V cao tăng thành lp Độc T b.

Vasistha (S) Ti Thng · Bà tư Tra · 1- Mt trong nhng đệ t ca đức Pht. 2- Mt trong by đại tiên. Mt trong mười đại tiên hay mt trong hai mươi tám b chúng ca Quán Thế Âm B tát.

Vāṣpa (S) Chánh nguyn · Vappa (P) · See Vappa. · Mt v trong ngũ T kheo.

Vassa (P) Mùa an cư · The three-month period which all monks and nuns are not permitted to go out. They stay inside a vihara to mdeitate and study. The three month "rains residence" for bhikkhus, from July to October. Rains Retreat -- a three-month period, generally beginning the day after the full moon in July (or the second, if there are two), during which certain restrictions are placed on the bhikkhus' wanderings; usually considered a time to accelerate one's efforts in study or practice. See Varsika. · Khng thi gian ba tháng các sư và ni không được đi ra ngoài, ch được yên mt ch n lc ta thin và hc tp.

Vassagga (S) Tui đạo · Seniority .

Vassāna (P) H an cư · See Varṣā.

Vassāvasa (P) Mùa An cư · Rain retreat · See Varṣāna, Varṣā.

Vast, Great, Perfect, Full, Unimpeded, Great Compassion Hear Dhāraṇī

Kinh Pháp Qung đại Viên mãn Vô ngi Đại bi Tâm Đà la ni · Name of a sutra. · Tên mt b kinh.

Vastu (S) S kin · Vatthu (P) · D kin.

Vastuprativikalpa-vijāṇa (S) S phân bit thc · Knowledge of discrimination .

Vasubandhu (S) Thế Thân B tát · yik nyen (T) · Bàn tu bàn đầu, Pht tô bàn độ, Thiên Thân B tát, Bà tu thiên, Bà tu bàn đậu · Buddhist philosopher of 500 A.D. The 21st Buddhist patriach of Mahayana Buddhism. He was great Buddhist commentator in Hinayana, but was converted to Yogacara by his brother Asanga. The second of the seven masters in the tradition of Jodoshinshu, who thrived about 320 to 400; the founder of the Consciousness-Only school. · Thế k th tư AD. T th 21 trong hàng 28 t sư Pht giáo n độ. Quê quán thành Bch sa ngoã (Peshawar), Bc n, em rut ngài, Asamgha, là t Vô trước. Ngài Vô trước và Thế Thân là con ca quc sư Kiu thi Ca nước Phú lân sa phú la, Bc n.

Vasudatta (S) Hu thin thí hnh · = Bà tu đạt đa.

Vasudeva (S) Bà Tu Thiên · Thế Thiên, Ph T Tiên · It is beleived he is the son of Viṣnu and father of Vasubandhu. · n độ giáo cho Ngài là cha ca thn Krisna. Theo Bà Tu Bàn Đậu Pháp sư truyn, Ngài Bà Tu Thiên là con ca Visnu, là cha ca B tát Thế Thiên.

Vasudhāradhāraṇī (S) Trì thế Đà la ni kinh · One of the sutra of Trantrism. · Mt b kinh trong Mt b.

Vasuki (S) Hoà tu kiết long vương · Hoà tu cát Long vương, Bo Hu Long vương · Name of a deity. · Tên mt v thiên. Mt trong Bát đại Long vương, gm: Hoan H Long vương, Hin H Long vương, Long vương hi, Bo Hu Long vương, Đa Thit Long vương, Vô nhit não Long vương, Đại ý Long vương, Thanh Liên Long vương.

Vasumati (S) Địa Hu đồng t · Tài Hu · One of five messengers of Manjusri. · Mt trong 5 s gi ca Văn Thù Sư Li B tát.

Vasumātra (S) Bà tu mt t sư · See Vasumitra.

Vasumitra (S) Bà tu mt · Thế Hu, Thiên Hu, Hoà tu mt đa · The 7th of the 28 patriarchs in Indian Buddhism. · 1- V t th 7, mt trong 28 v t Pht giáo n độ, thế k th I AD, mt v đại lun sư trong s T lun sư. Là Thượng th ca 500 hin thánh kết tp kinh đin vào năm 400 sau khi Pht nhp dit. 2- Tên v thin tri thc th 25 mà Thin Tài đồng tđến tham vn.

Vatayānacchidra-rājas (S) Khích du trn · See Anuraja. · Ht bi nh thy lăng xăng trong tia náng xuyên qua khe h.

Vatistha (S) Bà Tu Thiên · See Vasudeva.

Vatsalya (S) Luyến ái · Tender love · The tender love of parents for their children. · Tình cm yêu mến ca cha m vi con cái.

Vatsipatra (S) Độc T · The founder of Vātsīputrīya. · Khai t ca Độc T b phái.

Vatsipatriya (P) Độc T b phái · gnas ma bu pa (T) · See Vatsiputriyas.

Vātsīputrīya (S) Độc t b · See Pudga-lavāda, Vatsiputriyas. · Mt trong 20 b phái Tiu tha thuc Thượng ta b.

Vatsiputriyas (S) Độc t b · Vajjiputtakas (P) · Hinayanist sect often linked with Sammatiyah, which broke from the orothodox Sarvastivada. The founder was Vatsipatra. They may be classified as Pudgalavadins, accepting the pudgala transmigrated, and rejecting the theory of the Five Skandhas (the Five Aggregates comprising personality). They were considered schismatics through their insistence on the reality of the self. The school was later dividied into four: (1) Dharmottariyah (2) Bhadrayaniyah (3) Sammatiyah (4) Sannagarikah .

Vatta (P) Luân hi sanh t · Saṃsāra (P) · The cycle of birth, death, and rebirth. This denotes both the death and rebirth of living beings and the death and rebirth of defilement (kilesa) within the mind.

Vatthu (P) Căn · Base, physical base of citta. See Vastu.

Vatthupama sutta (P) Kinh Ví d tm vi · Sutra on The Simile of the Cloth · Name of a sutra.(MN 7) · Tên mt b kinh.

Vatthurūpa (S) Sc căn · The material basis of mind .

Vāya (S) Phong · Wind · Phong Thiên, Gió.

Vāyāma (S) Tinh tn · See Vyāyāma, Virya .

Vāyava (S) Phong thn · God of Air .

Vāyave (S) Phc dã ph · Name of a God of Wind. · Tên v thn gió.

Vāyavi (S) Phong Mu · Name of a Goddess of Wind.

Vāyo-dhātu (S) Phong đại · Wind element · See Paca-mahābhūta.

Vayu (S) Gió · lung (T) · Phong thiên · Different kinds of vayu regulate different functions with subtle air that maintains life being called prana. In this context it refers to the subtle airs or energies that travel along the subtle channels. · 1- Trong t đại: - đất (prithin) - nước (apas) - gió (vayu) - la (teja) 2- Tên v thn cp độ gió.

Vayu-dhātuh (S) Phong đại · Air element · One element of the Mahabhuta. · Mt trong t đại.

Vayu-maṇdala (S) Phong luân · Mt trong tam luân, 3 lp vt cht, cu to thành thế gii.

Vebhara (P) Ph Trng (núi) .

Veda (S) V đà · (S, P) · Ph đà, Tiết đà lun · True or sacred knowledge or lore; name of celebrated works which constitute the basis of the first period of the Hindu religion. · Kinh đin ca Bà la môn có 4 b kinh lun ch yếu: - Tiết đà (Rig-veda) = Th minh: gii thích v s mng, dycách bo tn thin pháp, cách gii thoát. - Dã th Tiết đà (Yajur-veda) = T minh: dy vic tế t, cu đảo chư thiên chư thn. - Sa ma Tiết đà (Sama-veda) = Bình minh: dy cách chiếm qu, binh pháp, vic đời, phép đời. - A đạt Tiết đa (Atharva-veda) = Thut minh: dy k thut như toán, y.

Veda-anga (S) V đà lc lun · Supplementary texts of Vedas · Gm: Thc xoa lun, T già la lun, Kha bt la lun, Thc để sa lun, Xin đà lun, Ni lc da lun.

Vedanā (S, P) Th · Feeling · Vedaniya (S) · Feeling -- pleasure (ease), pain (stress), or neither pleasure nor pain. The seventh of the twelve causations See Samjna. · Mt trong nhng tâm s sanh khi tt c tâm. Tac dng lãnh np 3 cnh: Kh, Vui, X.

Vedanā sutta (P) Cm th Kinh · Sutra on Feeling · Name of a sutra. (SN XXVII.5) · Tên mt b kinh.

Vedanākkhandha (P) Th un · See Vedana-skandhah.

Vedanānupassana (S) Th nim x · Con-templation of feelings · See Satipatthana.

Vedanā-samyutta (P) · Feeling · Name of a sutra (chapter SN 36). · Tên mt b kinh.

Vedanā-skandha (S) Th un · Aggregate of sensation · Vedanakkhandha (P) · Aggre-gate of feeling. See Paca-skandha · Trong ngũ un (sc, th, tưởng, hành, thc) và Thp nh nhân duyên.

Vedanā-skandhah (S) Th un · See Vedanā-skandha.

Vedaniya (S) Th · See Vedanā.

Vedanta (S) Ph Đàn Đa phái · Hu Di Man Sai phái, Trí Di Man Sai phái · Name of a school or branch. · Hc phái Ph đàn đa, ch trương phm ngã nht nguyên lun, khai t là Badarayana (Bà đạt la da na), kinh căn bn là Ph đàn đa.

Vedartha-saṃgraha (S) Ph Đà thánh đin cương yếu · Kinh đin Bà la môn.

Vedayita (S) Tham vng .

Vedic discourse · The four Vedas are well-known: Rig, Yajur, Atharva and Sama; the reference mentioned in the Contemplation Sutra is not identified.

Vehapphala (P) Qung qu thiên · Brhat-phala (S) · Name of a realm. · Mt trong 9 cõi tri T thin. Qu báo ca chư thiên vô cùng rng ln, không đâu bng.

Vejayanta (P) Ti Thng Đin .

Vekkhanasa-sutta (P) T Ma Túc kinh · Tì ma na Kinh · Name of a sutra. · Tên mt b kinh.

Veḷu (P) Trúc · See Veṇu.

Veḷuvana (P) Trúc Lâm · Veṇuvana (S) · See Bamboo Grove.

Veḷuvanarama (P) Trúc Lâm Tnh Xá · One of the six best-known viharas during Sakyamuni time. · Mt trong 6 tnh xá ni tiếng thi đức Pht.

Vematchitra (S) T ma cht Đa la A tu la Vương · Name of a deity. · Mt v vua trong loài A tu la.

Veṇu (S) Trúc · Bamboo · (S, P), Veḷu (P) .

Veṇuvana (S) Trúc lâm Tnh xá · Bamboo grove · Veḷuvana (P); Karanda; Kalanda-kanivapa · Ca lan đà viên, Thước phong lâm · The first monastery (Bodhi-mandala) in Buddhism located in Rajagaha. It was donated by the elder Kalanda and built by King Bimblisara of Magadha. · Vườn tre bc thành Vương xá, do vua Tn bà sa la cúng dường.

Veṇuvana-karandaka-nivapa (S) Thước viên · Vườn trúc Ca lan đà.

Veṇuvana-vihāra (S) Trúc lâm tnh xá · See Veṇuvana.

Vepulla (P) Qung Ph, núi .

Veramba (P) Tì lam · See Vairambhā(ka).

Veranjaka sutta (P) Kinh Veranjaka · Sutra on Veranjaka Sutra · Name of a sutra. (MN42) · Tên mt b kinh.

Verse Bài k .

Verses on the Middle · The fundamental text of the Madhyamika philosophy composed by Nagarjuna; it negates all kinds of affirmative or negative propositions and clarifies the truth of the Middle.

Verses on the Visits of Bodhisattvas to the Pure Land · The verses contained in the second fascicle of the Larger Sutra.

Veśa (S) T · Giai cp th ba trong xã hi n ngày xưa.

Veśabhū (S) T Xá Ph Pht · Vessabhū (P) .

Vesak (S) Pht đản · Vesākha (P) · The ancient name for the Indian lunar month in spring corresponding to our April-May. According to tradition, the Buddha's birth, Awakening, and Parinibbana each took place on the full-moon night in the month of Visakha. These events are commemorated on that day in the Visakha festival, which is celebrated annually throughout the world of Theravada Buddhism.

Vesak Ceremony L Đản sanh.

Vesākha (P) Tháng Vaisakha · See Vaisākha.

Vesāli (S) Qung nghiêm thành · Vaiśālī (S) · Ph xá ly · See Vaiśālī.

Vessa (P) Ph · See Vaiśya.

Vessabhū (S) T Xá Ph Pht · See Veśabhū.

Vessabhū-buddha (P) T Xá Phù Pht · See Viśvabhū-buddha.

Vessavana (P) Dư Thiên vương · See Vaisravana.

Vessṃmitta (P) Tì-Bà-Thm-Sá, n sĩ .

Vetali (S) Vĩ đa lý minh phi · One of the 8 wives around Hevajra in 8 directions, residing in the west. · Mt trong 8 minh phi 8 hướng quanh ngài Hô Kim Cang, minh phi này ng tây cung.

Vetulyavāda (S) · This term or one of its cognates (vetulyaka, vetullaka,vaipulyavada, etc.) is found in a few Theravada sources, e.g. atKathavatthu XXIII. Originally, the terms designated a pre- (possiblyproto-) Mahayana doctrine that was regarded as heretical by the moreorthodox. Later, some Theravada writers may have adopted it as apolemical label for Mahayana per se -- which is reminiscent of thehistory and use of the word 'hinayana' by certain Mahayana writers.

Veyyakarana (P) Th ký · See Vyakarana.

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch