Từ điển phật học
Từ điển Việt-Pali
Sa di Định Phúc

» Từ điển Việt-Pali
14/07/2011 20:12 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

-S-

sa mạc: kantāra (nam), irina (trung)

sa môn: samaṇa (nam)

sa-môn giả hiệu: samaṇakuttaka (nam)

sa-di: sāmanera (nam), samaṇuddesa (nam)

sa-di ni: sāmanerī (nữ)

sạch: sukka (tính từ), sodheti (sudh + e), pariyodāta (tính từ), mejjha (tính từ), nikkaddama (tính từ)

sạch sẽ: vimala (tính từ), visada (tính từ), suci (tính từ), suddha (tính từ), parisodhana (trung), odāta (tính từ), accha (tính từ), avadāta (tính từ), vodapeti (vi + u + dā + āpe ), vodapana (trung)

sai: vitatha (tính từ) (trung)

sai đường: uppatha (nam)

sai khiến: mārāpana (trung)

sai lầm: micchatta (trung), micchā (trạng từ)

sái giờ (quá ngọ): vikāla (nam)

sái quấy: micchatta (trung)

sải tay: byāma (nam)

sải tay: vyāma (nam)

san hô: pavāḷa (nam)

sàn đập lúa: khala (trung)

sản xuất: abhinipphadeti (abhi + ni + pad +e), abhinipphatti (nữ), abhinibbatteti (abhi + ni + vat + e), abhinibnatti (nữ), abhinimmiṇāti (abhi + ni + mā + nā ), janeti (jan + e), nimmāṇa (trung), nimmināti (ni + mi + nā), nipphādaka (tính từ), nipphādeti (ni + pad + e), nibbattaka (tính từ), nibbattana (trung), nibbattati (ni + vat + e), pajāyati (pa + jan + ya), sambhavati (saṃ + bhu + a), samudaya (nam), samuṭṭhāpeti (saṃ + u + thā + āpe), sithika (tính từ), uppādeti (u + pad + e), vuṭṭhahati (u + ṭha + a), sañcaneti (saṃ + jan + e), sañcanana (trung), sañjāyati (saṃ + jan + ya), āpādeti (ā + pad + e), nipphajjati (ni + pad + ya)

sang đoạt: lumpati (lup + ṃ + a)

sang trọng: maṅgala (tính từ), pakaṭṭha (tính từ)

sáng chói: āphassara (tính từ), pajjalana (trung), sassirīka (tính từ), sobhaga (trung), tejavantu (tính từ), vibhāti (vi + bhā + a), virājati (vi + raj + a)

sáng lạng: bhāsura (tính từ), yasa (nam), juṇha (tính từ), juti (nữ), teja (nam) (trung), pakāsa (nam), patāpa (nam), pabhāsa (nam), ujjala (tính từ), vibhūti (nữ), virocati (vi + ruc + a), visuddhi (nữ)

sáng quá: suvisada (tính từ)

sáng rực: sajotibhūta (tính từ)

sáng sớm: paccūsa (nam)

sáng suốt: bujjanaka (tính từ), medhā (nữ), jāgariya (trung), nipaka (tính từ), paññavantu (tính từ), paṇḍita (tính từ), dhona (tính từ)

sáng tác: viracayati (vi + rac + ya), racayati (rac + aya)

sáng tạo: vāseti (vas + e)

sáng tỏ: niggumba (tính từ), paridīpaka (tính từ)

sáng trí: vibhāvi (tính từ), dhīra (tính từ), cāturiya (trung)

sàng: piṭṭhacālikā (nữ)

sanh đẻ: sañjāyati (saṃ + jan + ya), nibbattana (trung), vijāyati (vi + jan + ya), vijāyana (trung), janeti (jan + e), nibbattaka (tính từ)

sanh khởi: uppajjati (ud + pad)

sanh làm ngạ quỷ: petayoni (nữ)

sanh lên: samuṭṭhāpeti (saṃ + u + thā + āpe), samudaya (nam),uppajjati (u + pad + ya)

sanh ra: nibbattati (ni + vat + a), nibbattana (trung), pavasati (pa + su + a)

sao chổi: dhūmaketu (nam)

sao hôm: kuja (nam)

sáo: sālikā (nữ)

sào huyệt: guhā (nữ)

sáp: sittha (trung)

sáp ong: madhusittha (trung), sitthaka (trung)

sát hại: atipāteti (ati + pat + e), atipāta (nam), maraṇacetanā (nữ)

sát na: khaṇa (nam)

sát sanh: ghāteti (han + e) ghāta (nam) ghātana (trung)

sau cùng: pacchima (tính từ)

sau đó: āyatiṃ (trạng từ), pacchā (trạng từ)

sau này: āyatiṃ (trạng từ), pacchā (trạng từ)

sau rốt: pacchima (tính từ), carima (tính từ)

say đắm: rāgaratta (tính từ)

say đắm tình dục: mada (nam)

say mê: mada (nam), madana (trung), muyhati (muh + ya), palobhana (trung), sammucchati (saṃ + mus + ya), sammuyhati (saṃ + muh + ya), sammuyhana (trung)

sắc: tikkiṇa (tính từ)

sắc dục: rūpataṇhā (nữ)

sắc giới (cõi phạm thiên): rūpabhava (nam)

sặc sỡ: sucitta (tính từ), sucittita (tính từ)

sắc tướng: rūpa (trung)

săn (thú): anvesati (anu + es + a), anvesana (nữ)

săn sóc: paṭijaggati (paṭi + jag + a), paricaraṇa (trung), paricarati (pari + car + a), paricāraṇa (nữ), upaṭṭhahati, upaṭṭhāti (upa + ṭhā + a), ārakkhā (nữ)

sẵn sàng: kalla (tính từ)

sắp đặt: ajjhāsaya (nam), ajjhāsayatā (nữ), racayati (rac + aya), sampala (trung)

sắp xếp: vidhāna (trung), pakappanā (nữ), paccupaṭṭhāpeti (pati + upa + ṭhā + āpe), paññāpana (trung), paṭisāmeti (paṭi + saṃ + e), paṭiyādeti (paṭi + yat + e), racanā (nữ), vikappeti (vi + kapp + e), saṃvidahati (saṃ + vi + dhā + a), saṃvidahana (trung)

sắt (thép): aya (trung)

sấm: asani (nữ)

sấm sét: indagajjita (trung), indaggi (nam), acirappabhā (nữ), thanita (trung)

sân: aṅgana (trung), pakopa (nam), rosa (nam)

sân đập lúa: khalamaṇḍala (trung)

sân hận: abhisajjati (abhi + sad + ya), abhisajjana (trung), dosa (nam), sārambha (nam), vera (trung), vyāpāda (nam)

sân nhà: ajira (trung), gehaṅgaga (trung),gharājira (trung), caccara (trung), aṅgaṇa (trung)

sân thượng: ākāsatala (trung), mahātala (trung), vedikā (nữ)

sân trước: paghaṇa (nam)

sâu: anuttāna (tính từ)

sâu: kimi (nam), pāṇaka (nam)

sâu bướm: lomasapāṇaka (nam)

sâu thẳm: gambhīra (tính từ) gādha (tính từ)

sâu xa: gambhīra (tính từ)

sẩy chân: khalati (khal + a), khalita (trung), pakkhalati (pa + khal + a)

sấy khô: ussussati (u + sus + ya)

sen đỏ: kokanada (trung)

sen trắng: puṇḍarīka (trung)

sét đánh: meghanāde (nam)

sếu: baka (nam)

sếu nâu: balākā (nữ)

si mê: ajānana (trung), aññāna (trung)

sỉ nhục: āsajjana (trung)

siêng năng: vāyamati (vi + a+ yam + a), īhā (nữ), payatana (trung), parakkama (nam), ussāha (nam), ussuka (tính từ), ussukka (trung), ussahati (u + sah +a), ussukkati (u + suk + a)

siêu quần: visiṭṭha (tính từ)

siêu việt: agga (tính từ), aggatā (nữ), aggatta (trung), uḷaratā (nữ) uḷaratta (trung)

sinh lợi: sithika (tính từ)

sinh nhật: jātidivasa (nam)

sinh ra: jāyati (jan + ya), uppajjati (ud + pad), jāta (3)

sinh sản: sañjāyati (saṃ + jan + ya), nibbattana (trung), vijāyati (vi + jan + ya), vijāyana (trung), janeti (jan + e), nibbattaka (tính từ)

sinh tồn: jīvati (jib + a), pavattana (trung), saṃvijjati (saṃ + vid + ya), paccuppanna (tính từ)

sinh vật: jantu (nam), satta (nam)

so sánh: nidassana (trung), samāneti (saṃ + ā + ni + a), tuleti (tul + e), upameti (upa + mā + e)

: sambuka (nam)

sọ: sīsakapāla (nam)

soạn thảo: ganthana (trung)

sóc: kalandaka (nam), tuliya (nam)

soi: abhitudati (abhi + tud + a)

sỏi: marumbā (nữ), silā (nữ)

sỏi nhỏ: sakkharā (nữ)

soi lỗ: chiddita (tính từ)

soi sáng: obhāseti (ava + bhāṣ)

sóng: taraṅga (nam), ummi (nữ)

sống chung: sannivasati (saṃ + ni + vas + a)

sóng điện: ūmi (nữ)

sóng to: ullola (nam)

sót: virādheti (vi + radh + e), sāvasesa (tính từ)

số mạng: niyati (nữ)

số phận: bhāgadheyya (trung), bhāgadheya (trung), vidhi (nam), yebhuyya (tính từ), niyati (nữ)

sôi tim: pheṇuddehakaṃ (trạng từ)

sông: āpagā (nữ)

sông: saritā (nữ), savantī (nữ), nadī (nữ)

sông hằng: gangā (nữ)

sông lớn: sindhu (nam)

sống: jīvati (jib + a), jīva (nam), jīvana (trung)

sống do vật thực: āhāraṭṭikita (tính từ)

sống lại: sañjīvana (tính từ)

sốt rét: kāyaḍāha (nam)

sốt sắng: āyūhaka (tính từ)

sơ lược: nikkhepana (trung), nikkhepa (nam)

sờ mó: āmasati (ā + mas + a)

sợ: santajjeti (sam + tajj + e)

sợ chết: maraṇabhaya (trung)

sợ hãi: bhāyati (bhī), tāsa (nam)

sở hữu: āyatta (tính từ)

sợ kinh khủng: mahabbhaya (trung)

sợ sệt: bhaya (trung), bhayaṅkana (tính từ), bhīti (nữ), bhīma (tính từ), bhīsana (tính từ), paṭibhaya (trung), santasati (saṃ + tas + a), satāsa (nam)

sợi chỉ: tantu (nam), sutta (trung)

sợi dây: sutta (trung), tantu (nam), yotta (trung), rasmi (nữ)

sợi dây to: rajju (nữ)

sợi len: uṇṇa (trung) uṇṇā (nữ)

sớm hơn hết: puretaraṃ (trạng từ)

sớm nhất: pure (trạng từ)

sớm quá: khippataraṃ (trạng từ)

sơn: raṅga (nam)

sơn dương: eṇimiga (nam), eṇeyya (nam), camara (nam)

sủa: bhuṅkaroti (bhuṃ + kar + o), bhukkaraṇa (trung), bhuṅkāra (nam)

súc miệng: mukhadhovana (trung)

sức nặng: bhāra (nam)

súc rửa: pakkhāleti (pa + khal + e), vikkhāleti (vi + khāl + e)

súc sắc: akkha (nam)

súc vật: tiracchāna (nam)

sủi bọt: pheṇuddehakaṃ (trạng từ)

sum hợp: paṭisandhāna (trung), paṭisandhi (nữ)

sung túc: paguṇatā (nữ)

súng: bheṇṇivāla (nam)

sùng bái: purekkhāra (nam)

sùng đạo: saddha (tính từ)

sùng mộ: saddhā (nữ)

sụp đổ: opāteti (ova + pat + e), vināsa (nam), paridhaṃsaka (tính từ), parihāni (nữ)

suy đồi: hāni (nữ), avaḍḍhi (nữ), parābhava (nam), parihāni (nữ)

suy luận: anumīyati (anu + mā + i + ya), anumāna (nam), naya (nam)

suy nghĩ: anucināti (anu + ci + nā), anucināti (anu + ci + nā), anuvicināti (anu + vi + ci + nā), avekkhati (ava + ikkh + a), cintaka, cintanaka (tính từ), manana (trung), pakappeti (pa + kapp + e), paccavakkhati (pati + ava + ikkh + a), parivitakka (nam), parivīmaṃsati (pari + vi + mas + ṃ + a), takketi (takk + e), vicāreti (vi + car + e), vikappa (nam), vīmaṃsati (mān + sa), sañceteti (saṃ + cet + e)

suy nghĩ chín chắn: anupekkhati (anu + upa + ikkh + a)

suy ra: abhisañceteti (abhi + saṃ + cit + e), abhisañcetajita (trung)

suy sụp: vyasana (trung)

suy tầm: vitakketi (vi + tak + e), vitakka (nam)

suy tính: parivitakka (nam), vikappa (nam)

suy tưởng: anucināti (anu + ci + nā), anupassati (anu + dis + a), anupassanā (trung), vitakketi (vi + tak + e), vitakka (nam)

suy xét: paṭisañcikkhati (paṭi + saṃ + cikkh + a), parituleti (pari + tul + e), sallakkheti (saṃ + lakkh + e)

suy yếu: jara (tính từ)

sư tử: kesarī (nam), māra (nam), sīha (nam)

sứ giả: dūta (nam), pessa (nam)

sứ thần (của vua): rājadūta (nam), dūta (nam)

sự thật: avisaṃvāda (nam), sacca (trung), yathātathaṃ (trạng từ)

sửa chữa: saṃvidahati (saṃ + vi + dhā + a), abhisaṅkkharoti (abhi + saṃ + kar + a), abhisaṅkhāra (nam), paṭisankharana (trung)

sửa đổi: vikāra (nam), viparināmeti (vi + pari + nam + a)

sửa lại: paṭikara (tính từ), paṭikamma (trung), paṭikaroti (paṭi + kar + o)

sửa sai: sodheti (sudh + e)

sửa sang: paṭijaggati (paṭi + jag + a), paṭidadāti (paṭi + dā + a)

sửa soạn: abhisaṅkkharoti (abhi + saṃ + kar + a), abhisaṅkhāra (nam), alaṅkaroti (alaṃ + kar + o), alaṅkaraṇa (trung), alaṅkāra (nam), kappeti (kapp + e), parivaccha (trung), paṭiyādeti (paṭi + yat + e), paṭiyādeti (paṭi + yat + e), paṭisankharoti (paṭi + saṃ + kar + a), payojana (trung), payojeti (pa + yuj + e), racayati (rac + aya), vidahati (vi + dhā + a), saṅkharoti (saṃ + kar + o), saṅkharana (trung), sajjeti (saj + e), sādheti (sadh + e), sampādeti (saṃ + pad + e), saṃvidahati (saṃ + vi + dhā + a)

sữa (bò): duddha (trung)

sữa: khīra (trung)

sữa chua: dadhi (trung), ghata (trung), sappi (trung)

sữa đặc: dadhi (trung)

sữa đặc có kem: kummāsa (nam)

sữa lỏng: navanīta (trung)

sữa mẹ: thañña (trung)

sức khỏe: ārogya (trung), sokhya (trung)

sức lực: java (nam), thāma (nam), parisama (nam), bala (trung), vikkama (nam), viriya (trung)

sức mạnh: bala (trung), balī (tính từ), pabhāva (nam), satti (nữ), vega (nam)

sức mạnh của nhẫn nại: khantibala (trung)

sưng lên: pīṇa (tính từ), uppakka (tính từ)

sừng: visāṇa (trung), siṅga (trung), sūna (tính từ)

sương: ussāva (nam)

sương tuyết: mahikā (nữ)

sưu tầm: anvesati (anu + es + a), anvesana (nữ), esati (es + a), esanā (nữ), nicchināti (ni + chi + nā), parikkhati (pari + ikkh + a), parigaṇhana (trung), vicaya (nam), vinicchinati (vi + ni + chi + nā), vinnicheti (vi + ni + chi + e), viloketi (vi + lok + e), vilokana (trung), vīmaṃsati (mān + sa), vīmaṃsana (trung)

Các tin đã đăng:
» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch