Kinh
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật
Tỳ Kheo Thích Duy Lực (Dịch) Từ Ân Thiền Đường Hoa Kỳ Xuất Bản
26/07/2011 06:22 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật
Mục lục

KINH KIM CANG
BÁT NHÃ BA LA MẬT
Dịch Từ Phạn sang Hán: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Từ Hán sang Việt: Tỳ Kheo Thích Duy Lực
Từ Ân Thiền Đường Hoa Kỳ Xuất Bản

 

LỜI DỊCH GIẢ

Kinh Kim Cang là một phẩm trong Kinh Đại Bát Nhã 600 quyển. Kinh này từ đầu đến cuối đều hiển bày nghĩa ba câu, nếu đọc giả thấu suốt được nghĩa ba câu của Kinh này, thì đối với tất cả kinh đại thừa liễu nghĩa đều thấu suốt cả. Nghĩa ba câu cũng như nghĩa tứ cú kệ, phá hết tất cả tứ tướng chấp thật, chẳng hai chẳng khác. Nói chấp thật tức là lọt vào tương đối, thuộc về biên kiến, bất cứ chấp có là thật, chấp không là thật, chấp chơn là thật, chấp giả là thật, đều là chấp thật cả. Tiếng Hán có văn ngôn và bạch thoại. Văn ngôn đời xưa quá súc tích, thường hay có ý mà chẳng có lời, người xưa nói "đọc chỗ chẳng có chữ" là vậy. Chúng tôi gặp những trường hợp này thì thêm lời vào để sáng tỏ ý nghĩa ẩn trong văn, những danh từ tiếng Hán mà tiếng Việt ít dùng, lại chẳng thể dịch ra tiếng Việt thì chúng tôi ghi chú, còn những nghĩa lý thâm sâu khó hiểu thì chúng tôi lược giải thêm. Vì đọc giả cảm thấy Phần 27 còn hơi tối nghĩa, nên kỳ in này chúng tôi lược giải thêm để sáng tỏ nghĩa kinh trong phần này. Nói tóm lại, chúng tôi dịch Kinh này là mong giúp cho đọc giả dễ hiểu nghĩa kinh, theo đó tu hành để đưa đến kiến tánh (giải thoát). Phần 27 còn hơi tối nghĩa, nên kỳ in này chúng tôi lược giải thêm để sáng tỏ nghĩa kinh trong phần này. Nói tóm lại, chúng tôi dịch Kinh này là mong giúp cho đọc giả dễ hiểu nghĩa kinh, theo đó tu hành để đưa đến kiến tánh (giải thoát).

 

MỤC LỤC

Lời Dịch Giả

 

Phần I

 

1. Pháp Hội Nhân Do

2. Thiện Hiện Khởi Thỉnh

3. Đại Thừa Chánh Tông

4. Diệu Hạnh Vô Trụ

5. Như Lý Thật Kiến

6. Chánh Tín Hy Hữu

7. Vô Đắc Vô Thuyết

8. Y Pháp Xuất Sanh

9. Nhất Tướng Vô Tướng

 

Phần II

 

10. Trang Nghiêm Tịnh Độ

11. Vô Vi Phước Thắng

12. Tôn Trọng Chánh Giáo

13. Như Pháp Thọ Trì

14. Ly Tướng Tịch Diệt

15. Trì Kinh Công Đức

16. Năng Tịnh Nghiệp Chướng

17. Cứu Kính Vô Ngã

 

Phần III

 

18. Nhất Thể Đồng Quán

19. Pháp Giới Thông Hóa

20. Ly Sắc Ly Tướng

21. Phi Thuyết Sở Thuyết

22. Vô Pháp Khả Đắc

23. Tịnh Tâm Hành Thiện

24. Phước Trí Vô Tỷ

25. Hóa Vô Sở Hóa

26. Pháp Thân Phi Tướng

27. Vô Đoạn Vô Diệt

28. Bất Thọ Bất Tham

29. Oai Nghi Tịch Tịch

30. Nhất Hợp Tướng Lý

31. Tri Kiến Bất Sanh

32. Ứng Hóa Phi Chơn

 

(lotusmedia. net)

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch