Chuyện đạo đời
Tuệ Tri
10/02/2015 15:59 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Phật là một chúng sinh đã giác ngộ giải thoát, đã chứng đắc và thấu suốt được điều đó từ vô lượng kiếp tu tập.

Thật tướng vô tướng, chính là Thật thể Chân như của tất cả chúng sinh muôn loài, bất sanh bất diệt thường hằng bất biến, trùm khắp tất cả thập phương hư không pháp giới Phật và Chúng sinh. Tất cả mọi hiện tượng vật chất muôn loài muôn vật đều có gốc xuất phát từ đây, đó chính là nguồn năng lượng biến chiếu vô cùng vô tận không thể nghỉ tưởng đo lường, tư duy mà đến được, đây là Chánh pháp Như lai tạng hay Ánh sáng Vô lượng quang cũng còn gọi là diệu pháp chân như, Bản giác minh diệu, Diệu giác minh tâm. Do sự mê lầm nhận thức, vọng tưởng vô minh khởi niệm nghỉ tưởng Có hay không có, yêu hay ghét, đúng hay sai, phải hay quấy, tốt hay xấu, thiện hay ác... mà chúng ta phải lạc vào vòng luân chuyển, chịu sự chi phối của nghiệp trần, gá lập thân mạng để thọ nhận những cảm xúc vui buồn yêu ghét khổ đau phiền não...

tuetri.jpg

Phật là một chúng sinh đã giác ngộ giải thoát, đã chứng đắc và thấu suốt được điều đó từ vô lượng kiếp tu tập. Nay cõi Ta bà ngày đã thị hiện một hình tướng như chúng ta cũng phải chịu sự chi phối của sanh lão bệnh tử hay sanh trụ dị diệt để khai thị cho chúng ta thấy được lẽ thật, nhận thức không sai lầm, đâu là cái chân thật còn đâu là cái vọng tưởng hư dối, đem lại cho chúng ta nguồn ánh sáng trí tuệ vô lượng vô biên để xua tan cái bóng đêm dài tăm tối mà chúng ta còn đang say trong giấc ngủ, mở lối soi đường lập bài phương tiện cứu vớt chúng ta và tất cả chúng sinh ra khỏi tam giới lục đạo sanh tử luân hồi khổ đau phiền não, để trở lại cái thật thể chính mình, tự do tự tại thường hằng bất biến, bất sanh bất diệt.

Phật, là vị cha lành từ bi trí tuệ, công đức, phước báo thật vô lượng vô biên bất khả tư nghì vì đã đem lại cho chúng ta và tất cả chúng sinh cái chân lý tuyệt đối, cái nhận thức chinh đáng chân thật vĩnh cửu, cái an lạc không gì hơn.

Đây là pháp chân thật, người có đủ căn lành, trí tuệ sáng suốt, thụ pháp tín tâm mới thấu suốt được.

Chánh Bảo Trung

daophatngaynay.com/vn

» Ảnh đẹp
» Liên kết website
Search
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch