Chùa Vĩnh Nghiêm

Giáo Lý Phật Giáo Về Sự Tái Sinh
Ðại Ðức Narada Maha Thera Bác sĩ Nguyễn Trạch Thiện dịch PL 2546 - TL 2002

Giáo Lý Phật Giáo Về Sự Tái Sinh
Mục lục


Mục Lục

 

1. Quan niệm về tái-sanh
2. Đâu là nguồn gốc tường tận của sự sống?
3. Do đâu chúng ta tin có sự tái-sanh?
4. Nghiệp-báo và tái-sanh biện minh những chi?
5. Triều lưu diễn tiến của sự tái-sanh.
6. Hình thức của sanh-tử .
7. Sự tái-sanh xuất hiện cách nào?
8. Cái gì đi tái-sanh? 
9. Có người nào tạo tác trong đời này, và một người khác phải gặt quả trong kiếp sống sau chăng?
10. Nếu không có linh hồn, như vậy có một trách nhiệm nào về tinh thần đạo đức chăng?
11. Có thể nào một người kia sẽ tái-sanh lại làm thú vật không?

(budhhanet.net)


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage