Chùa Vĩnh Nghiêm

Lược sử Đức Phật
Tâm Minh St

1.         Trải số kiếp Bồ đề tâm phát

            Hạnh từ bi Bồ tát độ đời

            Từ nơi Đâu Suất cung trời

            Hộ Minh thượng sĩ chọn nơi giáng trần.

 

2.         Nồng giấc xuân Ma Da hoàng hậu

            Voi sáu ngà điềm đậu Thánh thai.

            Thích Ca dòng dõi anh tài

            Phạn vương dùng đức để cai trị người.

 

3.         Bảo thai tạng đến thời sinh xuất

            Bậc mẫu nghi về nước Đe-va (Devadaha)

            Vườn Lâm Tỳ Ni ghé qua
            Hạ sinh Thái tử muôn hoa reo cười.

 

4.         Tịnh Phạn vương con người đức độ

            Đặt tên con "Mọi sự tốt lành"

            Tất Đạt Đa thật tinh anh

            Thích Ca dòng họ Cồ Đàm đủ tên.

 

5.         Hy Mã Lạp núi thiêng hạ bước

            A Tư Đà là bậc chân nhân

            Trước cười sau khóc thất thần

            Rằng Thái tử sẽ đạt chân đạo mầu.

 

6.         Lên bảy tuổi long châu hé nở

            Mặc muôn dân vui lễ Hạ điền

            Dưới cây hồng táo tham thiền

            Vua cha sửng sốt phải nghiêng mình chào.

 

7.         Tuổi tráng niên toàn tài văn võ

            Giỏi kiếm cung chẳng bõ chờ mong
            Cuộc thi sức khỏe hoàng cung
            Quán quân kiệt dũng ai mong bằng ngài.

 

8.         Tuổi đôi chín đến thời se kết
            Nàng Da Du thế tuyệt giai nhân

            Ba cung hoàng phụ dựng nên

            Hạ sinh quý tử đặt tên La Hầu.

 

9.         Tình thương mến đâu đâu cũng tỏ
            Khắp muôn dân đều thọ ân người

            Tiếng lành vang dội muôn nơi

            Hoàng cung hưng thịnh đời đời lưu danh.

 

10.       Cùng Xa Nặc bốn thành đi dạo

            Lão, bệnh, tử tướng mạo phơi bày

            Gặp một đạo sĩ uy nghi

            Khiến lòng trắc ẩn ưu bi nhân tình.

 

11.       Nơi yến tẩm linh đình nhạc trỗi

            Cảnh về khuya ngán nỗi chán chê

            Ai kia hoan lạc say sưa

            Riêng ngài tư lự lối về nơi đâu?

 

12.       Ngắm vợ con đang sâu giấc điệp

            Quyết lòng mình đây dịp ra đi

            Vọng vang hai tiếng Từ Bi

            Tìm ra phương dược cứu vì chúng sanh.

 

13.       Ngựa Kiền Trắc nhờ linh vật ấy

            Chàng Sa Nặc vội nhảy theo sau

            Cửa Đông vượt chốn hoàng âu

            A Nô Ma vẫn vọng câu giã từ.

 

14.       Hy Mã Lạp tuyết ngời lóng lánh

            Rời vó câu thả gánh tang bồng

            Gởi lời về lại bệ rồng

            Nguồn đạo đã quyết ra công kiếm tìm.

 

15.       Sáu năm trường mạch tim khô cứng

            Khổ hạnh lâm chịu đựng ai bằng.

            Vua trời đàm lý dây đàn

            Ngài liền từ bỏ chọn đường trung dung.

 

16.       Bên bờ sông thọ dùng bát sữa

            Su Da Ta dâng bữa cúng dường

            Tinh thần sảng khoái một phương
            Ngộ ra lý đạo chẳng vương hai bờ.

 

17.       Sông Ni Liên lời thề quẳng bát

            Thấy đạo mầu ắt ngược dòng trôi

            Thề xong chọn chỗ ngài ngồi

            Long Vương rúng động một hồi dừng chân.

 

18.       Rắn mảng xà ai lân che chở

            Cũng nhờ ơn hóa độ trước kia

            Phùng mang che nắng chắn mưa

            Giúp ngài thiền định chẳng hề buông lơi.

 

19.       Bốn chín ngày không rời tọa xứ

            Nội ngoại ma quỷ dữ hiện lên

            Tất Đạt Đa vẫn chí bền

            Giữ người bình thản an nhiên định thần.

 

20.       Chúng ma vương dần dần kinh phục

            Cúi chào rồi lục tục rút lui.

            Bồ cỏ tịch mặc ngài ngồi

            Ấy là đêm cuối dứt hồi tử sanh.

 

21.       Đêm trăng tròn trời thanh tháng Chạp

            Chứng Tam Minh rồi đạt Lục Thông

            Phật đà chính quả vừa xong

            Thích Ca Từ Phụ rực vầng hào quang.

 

22.       Dứt tuyệt đường lang thang bao kiếp

            Khiến Ma vương khủng khiếp buồn rầu

            Ma nữ quyến rũ hồi lâu

            Chẳng phá ngài được rút sâu vào rừng.

 

23.       Quán chúng sanh trầm luân khổ ải

            Đắm chìm trong dục ái bao phen

            Nhận lời cầu thỉnh Phạm Thiên

            Ngài rời tịch xứ lên đường độ sanh.

 

24.       Tại Vườn Nai, pháp luân sơ chuyển

            Kiều Trần Như cùng bốn bạn tu

            Tứ Đế - đạo lý nhiệm mầu

            Nghe xong chứng ngộ mở đầu Tăng thân.

 

25.       Mở pháp hội muôn phần đầy đủ

            Khắp nhân thiên pháp vũ phổ triêm

            Ba tuần pháp hội Hoa Nghiêm

            Chư thiên ba cõi truy tìm nguồn chân.

 

26.       Đao Lợi thiên tri ân báo hiếu

            Thánh Ma Da thọ diệu pháp âm

            Chư thiên rúng động thân tâm

            Con đường giải thoát một lòng tín vâng

 

27.       Chốn hoàng cung muôn phần mong mỏi

            Về quê xưa giảng nói nghĩa chân

            Hoàng thân quốc thích ân cần

            Nhiều người quyết chí vượt trần xuất gia.

 

28.       Tuổi già yếu vua cha lâm bệnh

            Giảng cho người hiểu tận vô thường

            Tỏ ngộ hoan hỷ lên đường

            Thế Tôn tận hiếu làm gương muôn loài.

 

29.       Nàng Da Du bồi hồi xúc động

            Lễ chân Ngài rồi bỗng sụt sùi

            Thế Tôn giảng lý luân hồi

            Hoàng cung từ biệt về nơi đạo tràng.

 

30.       La Hầu La một trang hoàng tử

            Giống nhân duyên quá khứ lại đây

            Theo chân Từ Phụ xuất gia

            Ngài Xá Lợi Phất làm thầy lực sanh.

 

31.       A Nan Đà xứng danh hoàng đệ

            Cũng là người thị giả trung thành

            Ma Đăng Già nạn mong manh

            Cũng nhờ Phật độ trở hoàn chân nguyên.

 

32.       Khắp nhân gian đủ duyên hóa độ

            Đoàn xuất gia tùng bộ nghìn người

            Tứ chúng rải khắp nơi nơi

            Không phân giai cấp không nề xuất thân.

 

33.       Bẩm tứ đại chịu phần biến hoại

            Đức Thích tôn có ngoại lệ nào

            Thuần Đà dâng cháo về sau

            Nhục thân hiện tướng sắp vào tịch viên.

 

34.       Đã đến lúc hóa duyên dĩ tận

            Di giáo kinh, răn dặn môn đồ

            Ta La song thọ còn lưu

            Phân bố xá lợi nhất du Niết Bàn.

 

35.       Ngày Khánh Đản muôn vàn cung kính

            Xin thành tâm con đảnh lễ Ngài.

            Tấm gương giải thoát tuyệt vời

            Ta Bà giáo chủ ngàn đời còn ghi.

Theo: phattuvietnam.net


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage