Chùa Vĩnh Nghiêm

Nụ cười xuân

Con đã nghe, nghe rất nhiều
Tiếng lòng thầm-kín
Lời cầu xin cứu-vớt của thơ nhân
Và, đôi khi, chính trong con

Nhiều đơn-ca hơn hợp tấu
Với nhạc lòng rung động riêng tư…
Con không muốn
Không muốn những nụ cười trần-thế

Định mua con và chinh-phục lòng con
Nhưng ước vọng con người
Cười hơn khóc
Dù ẩn trong mai mỉa chua cay!

Nhưng chỉ có và chỉ có
Nụ cười Xuân Di-Lặc
Một nụ cười cởi mở tin yêu
Một tượng trưng cho Hỷ-xả muôn loài

Thơm và đẹp nở mãi trong vườn đời gai góc
Nụ cười ấy cười tan sầu hận
Gieo niềm vui cho thế -hệ chúng ta

Xuân Giáp Thìn, 1964
(Báo Đuốc Tuệ số 1, tr.5)
Thích Đức Nghiệp


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage