Chùa Vĩnh Nghiêm

Lời khai thị về việc thắp hương của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Do Not Harbor Greed in Offering Incense and Worshipping the Buddha (Đừng nuôi dưỡng lòng tham trong việc thắp nhang và lễ Phật)

The incense is a token of our respect. If there is some in the censer already, we don't need to light more. Incense is very expensive nowadays. Why should we be so wasteful? You should look into this well. In any matter, we want to understand the principle behind it, not just blindly follow others, thinking, "Everyone else is rushing to offer incense, so it must be a good thing." Actually, such people are creating offenses in Buddhism. Why are they so unreserved about showing the Buddha their greedy hearts?

Venerable Master Hsuan Hua


(Cảnh đốt hương của người Trung Quốc - Nguồn: xiangdao.org)

Thắp nhang như là một biểu hiện về lòng kính trọng của chúng ta. Nếu như đã có một vài nén hương trong lư hương rồi thì chúng ta không cần phải thắp hương nữa. Nhang đốt ngày nay lại rất tốn kém, vậy thì tại sao chúng ta lại lãng phí như vậy. bạn nên quan tâm về vấn đề này. Bất kỳ việc gì, nếu chúng ta muốn hiểu những nguyên tắc đằng sau vấn đề, thì không nên làm theo người khác hoặc nghĩ rằng “mọi người đang đổ xô đi thắp nhang, vì vây đó hẳn là một điều tốt”. nhưng thật ra, những người đó đang gây ra tội lỗi với phật giáo.Tại tao họ không hạn chế trong việc thể hiện lòng tham của họ với Đức Phật?

It's totally superstitious to insist on personally offering incense to the Buddhas. If there is already incense burning in the censer, you can simply bow a few times to show your sincerity; don't light more incense. If you light too much incense, the smoke chases the Buddhas away without your knowing, and your retribution for causing this is to become an animal.

Thật là mê tín khi cứ nhất định thắp hương của riêng mình với Đức Phật. nếu lư hương đã đầy những nén hương đang cháy, thì bạn có thể cúi lạy vài lạy để thể hiện sự chân thành của bạn và đừng nên thắp hương nữa. nếu bạn thắp quá nhiều hương, thì khói hương, thì khói hương sẽ xua đuổi Đức Phật đi xa mà bạn không biết, và bạn sẽ bị đọa làm súc sinh vì gây ra tội lỗi này.

I am very annoyed by such superstitious people. Burning so much incense amounts to defecating on the heads of ten thousand Buddhas. You wouldn't like such an experience, so how much less would the Buddhas? How do you expect a Buddha to endure so much smoke?

Tôi thật khó chịu bởi những người mê tín như vậy. việc thắp nhiều hương là đại tiện trên đầu của hàng ngàn vị Phật. Bạn sẽ không muốn điều đó xảy ra, vậy thì Đức Phật lại càng không muốn như thế. Ban muốn Đức Phật lại chịu đựng quá nhiề khói như vậy ư?

The "rule" that "everyone must light incense" doesn't apply here, because it's too vulgar. My rule is that you cannot fight to offer incense. This is a new beginning for Buddhism; we're different from other Buddhist temples. Such behavior may be acceptable in other places where people don't know any better, but no one is allowed to be so superstitious here. People who don't follow the rules are not welcome here.

Quy định mà cho rằng “mọi người phải thắp nhang” không được áp dụng ở đây, bở vì nó quá thô tục. quy địng ở đây là bạn không được thắp hương. Đây là một sự khởi đầu mới cụa Đạo Phật. Chúng tôi khác so với những chùa phật giáo khác. Nhưng hành vi nhu vậy có thể được chấp nhận ở những nơi mà người ta không biết gì thì tốt hơn, nhưng ở đây không ai được mê tín như vậy. Những ai không tuân theo quy định, thì sẽ không được hoan nghênh ở đây.

Excerpt from a talk given by
the Venerable Master on November 4, 1979
"In Memory of the Venerable Master Hsuan Hua, Vol. III"


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage