Chùa Vĩnh Nghiêm

Chùa Vĩnh Nghiêm

Bài viết đăng trên báo Hà Nội Mới ngày 31/01/2004.

© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage