Chùa Vĩnh Nghiêm

Đôi bờ

Kính dâng Giác linh Hòa thượng

Dòngthực

người vui

tròn cuộc

mộng

Nẻo nhân gian

sanh

tử

chẳng

đôi

bờ
© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage