Chùa Vĩnh Nghiêm

The Fouth Noble Truth (Tứ Diệu Đế) - - His Holiness the Dalai Lama. With Vietnamese subtitle and voice-over
Bài Giảng Về Tứ Diệu Đế Của Đức Dalai Lama


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage