Chùa Vĩnh Nghiêm

Tự tâm

Hè qua hạ chí tới thu đông
Chạnh nghĩ niềm đau thấu tận lòng
Mấy chục xuân xanh theo gió thoảng
Nữa đời tuổi hạc hóa hư không
Công danh lẩn quẩng vòng oan trái
Sự nghiệp loay hoay nợ chất chồng
Ngã Phật mong tìm phương giải thoát
Mà sau cũng lắm sự gai chông .


Mà sau cũng lắm sự gai chông
Kính đức từ bi giải thoát lòng
Phiền não ngăn che tâm hắc ám
Vô minh phũ kính trí thần thông
Quan âm trợ lực khai linh tuệ
Bồ tát gia trì giác tánh không
Tha độ hồn mê luôn thức tỉnh
Noi gương Phật tổ phá lâm tòng

20/12/2006
Cư Sĩ Chánh Tâm


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage