Chùa Vĩnh Nghiêm

Nghìn xưa xuân vẫn thế này

http://phatgiao.vn/images/news/rosemary.jpg

Nước  cũ non xưa, gì mới?
Ta đây người đấy, đâu xuân?
Ngổn ngang trăm mối xa gần,
Đỏ xanh ngày tháng mấy lần hoa phai?
 
Nỗi niềm xin ai đừng hỏi!
Nghìn xưa xuân vẫn thế này!
Trần gian sao khéo đặt bày
Để cho cũ mới đổi thay lòng người?
 
Y Chu-Nguyễn Long Tiếp


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage