Chùa Vĩnh Nghiêm

Sách 3D
Ngàn năm bóng nước sông Hằng
Trí Không

Đây là tập bút ký của tác giả Trí Không, đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau trong sự tu tập. Bằng kinh nghiệm tự thân cũng như góp nhặt từ những chuyến đi hoằng pháp đó đây, tác giả đã hệ thống thành các bài viết chuyen biệt cho từng chủ đề, có thể cung cấp những kiến thức cơ bản nhất cho người học Phật.


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage