Chùa Vĩnh Nghiêm

Bạch Cư Dị học thiền

Đề một bài thơ về Kinh Viên Giác

Biết rằng mọi tướng thảy đều hư
Nếu trụ vô dư vướng hữu dư
Lời nói quên lời liền liễu ngộ
Trong mơ kể mộng chất thêm mơ

Hoa không muốn quả sao thành quả
Ánh nắng đơm ngư há được ngư
Nhiếp động là Thiền Thiền lại động
Không Thiền chẳng động ấy như như.

Phật lịch 2543_1999_Kỷ Mão
Sa Môn Thích Thanh Kiểm dịch


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage