Chùa Vĩnh Nghiêm

Hình ảnh lễ kết thúc năm I, khai khóa năm II-Bậc lực, Gia đình Phật tử Việt Nam

Sáng Chủ Nhật, ngày 12-08-2012 Phân ban gia đình Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ kết thúc năm I và khai khóa năm II-Bậc Lực IV tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, đến chứng minh có HT. Thích Đức Nghiệp. Buổi chiều TT. Thích Giác Hiệp có bài giảng "Giáo Lý Duyên Khởi", trong chương trình tu học.


Sáng Chủ Nhật, ngày 12-08-2012 Phân ban gia đình Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức lễ kết thúc năm I và khai khóa năm II-Bậc Lực IV tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, đến chứng minh có HT. Thích Đức Nghiệp. Buổi chiều TT. Thích Giác Hiệp có bài giảng "Giáo Lý Duyên Khởi", trong chương trình tu học. Hình ảnh:

bl01.jpg
Chuẩn bị vào lớp

bl02.jpg

bl13.jpg

bl03.jpg

bl04.jpg
Lễ khai khóa

bl05.jpg

bl06.jpg

bl07.jpg
Thi kết thúc năm I
bl08.jpg

bl11.jpg

bl09.jpg

bl10.jpg

bl12.jpg
Giờ học năm II

bl14.jpg
Ảnh lưu niệm
phatgiao.vn


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage