Chùa Vĩnh Nghiêm

Họa: Vịnh cây thông

Ngàn cây trút lá lúc Đông sang.
Riêng giẫy thông xanh chẳng úa vàng.
Nhánh vút lưng trời, thân thẳng tắp.
Bóng lồng mặt đất, lá reo vang.
Nhựa thơm sá quản sương phai lạt.
Cỗi vững e chi gió phủ phàng.
Mạch sống ngạt ngào hương Hổ Phách.
Trượng phu dường cột chí hiên ngang.

1978
H.T. Thích Quảng Thạc

Cung kính phụng họa. Mượn Vần, Đổi Ý

Thái Tử tầm đạo

Đêm trường lặng lẽ vượt quang sang
Quyết chí tìm ra ánh đạo vàng
Lướt dặm(1) Sa hầu cao tiếng gọi
Băng rừng(2) Kiền Trắc hí rền vang
(3)Nô Ma cắt ái lời tuyên thệ
Bến vắng lìa vui chịu phũ phàng
Dưới cội bồ đề thành chánh quả
Trời người ai dám sánh bằng ngang.

Chú Thích
(1) Sa hầu = Sa Nặc người hầu cận của Thái tử
(2) Kiền Trắc= tên Ngựa của thái tử
(3) Nô Ma= Sông ANÔ MA

04/12/2006
Cư Sĩ Chánh Tâm


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage