Chùa Vĩnh Nghiêm

Họa: Mừng Phật thành đạo

Mừng Phật Xuất Gia

Thương cảm trần gian cảnh bẽ bàng.
Trăng xuân dõi bóng ngựa băng ngàn.
Xa lìa cung điện, tình vương giả.
Say mến từ bi, ánh đạo vàng.
Núi tuyết in sâu hình khổ hạnh.
Cội Bồ dứt sạch mộng hoang mang.
Mở đường bình đẳng khơi nguồn trí.
Muôn loại triêm ân đấng Giác Hoàng.

15.02.1964
H.T. Thích Quảng Thạc


Cung kính phụng hoạ :

Mừng Phật thành đạo

Kiếp tạm thân như chiếc lá bàng
Thu về rơi rụng giữa sương ngàn
Vô thường sự đại đời hành giả
Vĩnh cửu nào hơn đạo lý vàng
Chánh tín đi qua muôn chướng ngại
Niềm tin vượt hết mọi hoang mang
Đại hùng đại lực hàng ma chướng
Bốn chín ngày đêm chứng giác hoàng.

27/11/2006
Cư Sĩ : Chánh Tâm


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage