Chùa Vĩnh Nghiêm

Phát học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó huyện Từ Liêm - Hà Nội 2005

hbtuliem01.jpg
hbtuliem02.jpg
hbtuliem03.jpg

Gửi ngày 4 tháng 11 năm 2007


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage