Chùa Vĩnh Nghiêm

Nghiệp khảo

Ma nghiệp đừng hòng nhiễu hại ta
Bao nhiêu thử thách cứ đem ra
Nội tâm xúi đến nơi mê dục
Ngoại tướng xô vào chổ đọa sa
Thuận cảnh thê nhi tình trói buột
Nghịch duyên con vợ khảo không tha
Cam lòng trả dứt dù tan xác
Cũng quyết theo chơn lánh nẽo tà

20/12/2006
Cư Sĩ Chánh Tâm


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage