Chùa Vĩnh Nghiêm

Kết quả thi diễn giảng vòng 2

1. ĐĐ Thích Thông Đạt: 9
2. ĐĐ Thích Thanh Ân: 7,4
3. ĐĐ Thích Giác Thọ: 7,35
4. ĐĐ Thích Nguyên Nhật: 7,25
5. ĐĐ Thích Phương Huyền: 7,25
6. ĐĐ Thích Minh Đạt: 6,5

Đề tài bắt buộc vòng tiếp theo:
1. Phật giáo và thế giới hiện tại.
2. Phật giáo và hòa bình.
3. Điểm tích cực và tiêu cực của hệ thống giáo dục Phật giáo.

BAN CHỨC SỰ TRƯỜNG HẠ TỔ ĐÌNH VĨNH NGHIÊM


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage