Chùa Vĩnh Nghiêm

Hình ảnh Lễ Tạ pháp Trường hạ Tổ đình Vĩnh Nghiêm

HT.Thích Thiện Tâm, HT. Thích Giác Hải, HT. Thích Hiển Pháp, HT. Thích Hiển Tu, HT. Thích Tắc Thành, HT. Thích Đức Nghiệp (từ trái sang phải)

HT. Thích Đức Nghiệp phát biểu khai mạc

HT. Thích Hiển Tu ban Đạo Từ

Xem Báo tường

ĐĐ. Tiến sĩ Thích Giác Hiệp báo cáo tổng kết

Cảm tưởng của hành giả an cư

ĐĐ. Thích Thanh Phong, Trụ Trì Tổ đình Vĩnh Nghiêm, đọc cảm tạ© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage