Chùa Vĩnh Nghiêm

Tổ đình Vĩnh Nghiêm kính viếng Trưởng lão HT. Thích Thanh Bích

Ngày 25/03/2013 HT Thích Đức Nghiệp trưởng hệ phái tổ đình Vĩnh Nghiêm, TT Thích Giác Dũng, TT Thích Thanh Phong đại diện cho chư Tăng Ni trong hệ phái tổ đình Vĩnh Nghiêm kính viếng giác linh cố HT. Thích Thanh Bích 


Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Trưởng hệ phái Vĩnh Nghiêm kính viếng giác linh cố HT. Thích Thanh Bích

Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - ghi sổ tang


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage