Chùa Vĩnh Nghiêm

Đại lễ Cầu An - Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng cầu nguyện Hòa bình thế giới

Đại lễ Cầu An - Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng cầu nguyện Hòa bình thế giới, Quốc thái dân an Mạn Đà La Phật Đại Bi Quan Âm và Bản Tôn Trí tuệ Văn Thù, Pháp hội cúng dàng Hỏa tịnh tiêu trừ chướng ngại, cầu an, tăng phúc trường thọ.© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage