Chùa Vĩnh Nghiêm

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬP HẠ NĂM 2018

Quý thầy được nhận an cư xin xem ở đường link dưới đây:

download   Danh sách chư tăng được nhận an cư.


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage