Chùa Vĩnh Nghiêm

Hình ảnh Đại Trai Đàn

Sau nhiều ngày tiến hành thiết lập Đại Đàn, Đại Trai Đàn Bình Đẳng Chẩn Tế đã được hoàn thành rất quy mô, gồm có nội đàn, ngoại đàn và mật đàn. Ngoại đàn gồm chư thiên, Thập điện minh vương, Thành Hoàng, Thổ địa, Long thân, Diện Nhiên Vương Đại sĩ, Tam thập lục bộ quỷ thần, Thập nhị loại cô hồn, tứ sinh, lục đạo, Đại Thánh Dẫn lộ vương, hồ Liên trì, cầu tiếp dẫn, Thất trùng cửu phách hồn phan...Nội đàn gồm, Ngũ phương Ngũ Phật, Tứ đại thiên vương... Mật đàn gồm Kim cương giới của đức Tỳ Lô Giá Na. Dưới đây là một số hình ảnh Đạn Trai Đàn.Chiều ngày 15-03-2007 Thiền Sư Thích Nhất Hạnh cũng đã quang lâm Đại Trai Đàn để niêm hương chứng minhTHÔNG TIN VỀ LỄ KHAI MẠC ĐẠI TRAI ĐAN ĐANG CẬP NHẬT


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage