Chùa Vĩnh Nghiêm

Định Nghiệp Trong Phật Giáo
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu


Mục Lục

 

 

1. Nguyên lý duyên khởi trong giáo pháp đức Phật
2. Tổng luận kinh Lăng nghiêm trực chỉ
3. Phải có con mắt trạch pháp khi xem kinh
4. Vô vi cư điện các
5. Ðịnh nghiệp trong Phật giáo
6. Quá trình hình thành Ðại tạng kinh Hán văn
7. Thái độ cần có khi đọc kinh Phật
8. Gia chủ hỏi pháp
9. Ðạo lý luân hồi
10. An tâm
11. Vô thường
12. Gặp gỡ tuổi trẻ sinh viên
13. Ngài Huyền Trang
14. Chuyện số mệnh
15. Thiền sư Liễu Quán và chùa Thuyền Tôn - Huế© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage