Chùa Vĩnh Nghiêm

Mừng Phật xuất gia

Thương cảm trần gian cảnh bẽ bàng.
Trăng xuân dõi bóng ngựa băng ngàn.
Xa lìa cung điện, tình vương giả.
Say mến từ bi, ánh đạo vàng.
Núi tuyết in sâu hình khổ hạnh.
Cội Bồ dứt sạch mộng hoang mang.
Mở đường bình đẳng khơi nguồn trí.
Muôn loại triêm ân đấng Giác Hoàng.

15.02.1964
H.T. Thích Quảng Thạc


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage