Chùa Vĩnh Nghiêm

Vịnh chùa Đại Giác Kiến An

Cửa Thiền rộng đón khách siêu phương.
Đại Giác nơi đây cảnh dị thường !
Ngất ngất lầu cao chim lắng kệ.
Xanh xanh núi biếc gió dâng hương.
Lời kinh cắt đứt giây trần lụy.
Nhịp mõ khua tan giấc mộng trường.
Trần thế đớn đau ai tỉnh ngộ ?
Cửa Thiền rộng đón khách siêu phương.

1953
H.T. Thích Quảng Thạc


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage