Chùa Vĩnh Nghiêm

Mai

Hoa cười chào đón xuân sang
Hoa tàn hương sắc theo nàng xuân đi
Việc đời thấp thoáng ra chi!
Tuổi xanh thoắt đã một thì trôi qua!
Xuân tàn đâu phải hết hoa?
Trước thềm mai nở đêm qua một nhành

(HT. Thích Quảng Thạc dịch)


Nguyên tác:

Cáo tật thị chúng
春去百花落
春到百花開
事逐眼前過
老從頭上來
莫謂春殘花落盡
庭前昨夜一枝梅

滿覺


Xuân khứ bách hoa lạc
Xuân đáo bách hoa khai
Sự trục nhãn tiền quá
Lão tòng đầu thượng lai
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
Đình tiền tạc dạ nhất chi mai

Mãn Giác

***

Xuân đi trăm hoa rụng
Xuân đến trăm hoa cười
Trước mắt việc đi mãi
Trên đầu, già đến rồi
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua – sân trước – một cành mai

(Thích Thanh Từ dịch)


© 2005 -2024  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage