Chùa Vĩnh Nghiêm

Vịnh cây trúc

Gay gắt nắng hè, Trúc biếc sao !
Được người khen tặng vẻ thanh tao.
Đốt ngay rắn rỏi, thân thon óng.
Lòng rỗng sạch láng, ngọn vút cao.
Quân tử mang danh, nhơ chẳng bén.
Hiền nhân giữ tiết, đức thường trao.
Đóa rồng tung cánh mây lành quyện.
Rừng Phúc vang rền tiếng lá reo.

1978
H.T. Thích Quảng Thạc


© 2005 -2022  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage