Chùa Vĩnh Nghiêm

Tết Nhà Sư

http://phatgiao.vn/images/news/kew.jpg

Tết nhất nhà Sư có những gì
Tết nguồn đạo lý Tết từ bi,
Tết đem chính pháp ra truyền bá,
Tết nguyện hòa bình Tết “vô vi”

Thích Đức Huân
(Đuốc Tuệ, 1965, 48)
(Vi tính: Quỳnh Như)


© 2005 -2022  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage