Chùa Vĩnh Nghiêm

Khai bút

http://phatgiao.vn/images/news/laking.jpg

Đầu năm khai bút đón mừng Xuân,
Vạn vật từ đây cựu hóa tân.
Khói lửa dẹp tan về lạc nghiệp,
Thanh bình quy tụ khắp toàn dân.
Nơi nơi sung túc bồi non nước,
Chốn chốn yên vui ý niệm nhân.
Cầu chúc muôn loài an lộc hưởng
Đầu năm khai bút đón mừng Xuân.

Thích Đức Huân
(Đuốc Tuệ, 1965, 48)
(Vi tính: Quỳnh Như)


© 2005 -2022  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage