Chùa Vĩnh Nghiêm

Bồ tát Thích Quảng Đức

http://phatgiao.vn/images/News/vannghepd0009.JPG
(Hợp xướng BT.Thích Quảng Đức)
 
Ngọn lửa báu thân sáng rực trời
Trái tim bồ tát sống muôn đời
Hào quang đại đức soi cùng nẽo
Ánh sáng từ bi rọi khắp nơi
Phật Tử ghi ơn ngài hộ pháp
Tăng đồ nhớ mãi tấm gương người
Hôm nay kỷ niệm bài hương án
Cầu nguyện đạo gia được thạnh thời
 
12/06/2008
Cư sĩ Chánh Tâm


© 2005 -2022  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage