Chùa Vĩnh Nghiêm

Hình ảnh Đức Phật Đản Sinh
Tác giả : Thích Thái Chánh (Hoa Vô Ưu)

Hình ảnh Đức Phật Đản Sinh kính mừng Phật Đản PL: 2556 DL 2012


© 2005 -2023  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage