Chùa Vĩnh Nghiêm

Vu Lan báo hiếu

http://phatgiao.vn/images/news/vlmongcai0801.jpg
(ảnh: Giác Thọ, Vu Lan tại thị xã Móng Cái, ngày 02-08-2008)

Báo hiếu mùa thu đã đến rồi
Đền ơn Cha Mẹ phận con tôi
Cúi đầu cầu nguyện trên tam bảo
Cung kính dâng hương khấn Phật Trời
Cảm ứng lòng thành người hiếu tử
Hộ trì Phụ Mẫu ở trên đời
Hiện tiền nạn khỏi tai qua hết
Qúa vãng liên hoa cữu phẩm ngồi

Cư sĩ Chánh Tâm
Mùa Vu Lan 2008


© 2005 -2022  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage