Chùa Vĩnh Nghiêm

Vu Lan nguyện cầu

http://phatgiao.vn/images/news/vlmongcai0802.jpg
(ảnh: Giác Thọ, Vu Lan tại thị xã Móng Cái, ngày 02-08-2008)

Cúi  đầu cung kính lại mười phương
Đảnh lễ dâng hoa giữa phật đường
Tháng bảy vong nhân mùa xá tội
Vu Lan báo hiếu đốt tâm hương
Mẹ còn hiện tại thân vơi bệnh
Cha quá vãng hồn cảnh Phật nương
Tha thiết vọng cầu trên pháp bảo
Gia trì phụ mẫu vẹn miên trường

Cư Sĩ Chánh Tâm  
Mùa Vu Lan 2008


© 2005 -2022  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage