Chùa Vĩnh Nghiêm

Hình ảnh lễ Thượng phan và Chiêu ULễ thượng phan, dài 40 mét được đưa lên bằng 5 quả khí cầu
Lễ Chiêu U, rước vong từ khu vực cầu Rạch Chiếc, cách chùa Vĩnh Nghiêm 20 km
h


© 2005 -2023  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage