Chùa Vĩnh Nghiêm

Vong nhân xá tội

http://www.vinhnghiemvn.com/pictures/vulan06/vulan04.jpg
(Đêm nhạc Vu Lan-2006 của Gia đình Phật tử Vĩnh Nghiêm)

Đến lễ vong nhân xá tội rồi
Bồi hồi xao động cõi lòng tôi
Công Cha cao lớn khôn đền trả
Nghĩa Mẹ sâu dài khó đáp bồi
Đốt nén tâm hương trên chánh điện
Dâng mâm ngũ quả giữa mười ngôi
Thành tâm kính nguyện ngàn phương Phật
Hóa độ hồn linh thoát ngục tồi

15/08/2007
Cư sĩ Chánh Tâm


© 2005 -2022  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage