Chùa Vĩnh Nghiêm

Xuân chúc Chư Sư

http://www.phatgiao.vn/images/news/tree.jpg

Quì đây con kính chúc chư Sư
Dưới cội Bồ-đề quyết chí tu
Châu ngọc sáng soi nguồn Phạm-Võng
Minh quang chiếu diệu biển Tỳ-Lư
Tiền trình Viên-Giác chân như thị
Hậu kiến Di-Đà thật bất hư
Mở rộng vườn xuân xin tiếp độ
Chúng sinh mười cõi chứng vô-dư

Y Chu-Nguyễn Long Tiếp


© 2005 -2022  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage