Chùa Vĩnh Nghiêm

Vào xuân

http://phatgiao.vn/images/news/rosemary.jpg

Cơn gió mới lần khân
Hoa bay luống ngại ngần
Bướm ong về dáo dác
Mây thắm kết tường vân
 
Hoa nắng trải đầy sân
Tơ vàng vướng gót chân
Bóng ai ngời dấu bút
Có phải là giai nhân
 
Thấp thoáng bờ sông ngân
Ta hay là cố nhân?
Lời thơ ngâm réo rắt
Âm hưởng khuất xa dần
 
Muôn khúc nhạc thiên thần
Reo vui mùa ái ân
Yêu thương tràn khoé mắt
Rạo rực ta vào xuân
 
Y Chu-Nguyễn Long Tiếp


© 2005 -2022  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage