Chùa Vĩnh Nghiêm

Mừng Thái-tử Tất-Đạt-Đa

http://phatgiao.vn/images/news/bhutan01.jpg

Xuất gia cao cả, chí phi thường,
Công đức lưu truyền vạn kỷ cương
Quyết dứt ngai vàng không luyến tiếc,
Gạt phăng bể ái chẳng tơ vương.
Đi tìm Chân lý cho nhân thế
Gieo hạt Bồ-đề khắp mọi phương
Muôn lọai chúng sinh nhờ tế độ,
Cùng về bến giác: bến vinh quang,
 
(Báo Đuốc Tuệ, số 4, 1964)
Thích Bình Minh


© 2005 -2022  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage