Chùa Vĩnh Nghiêm

Xa miền tục lụy

Trần ai không nhiễm bướm không phiền
Thanh quý nào hơn đoá Bạch liên
Hương toả ngát thơm vườn Lộc-Uyển
Sắc tươi tô điểm chốn Kỳ-Viên

Trăng thanh gió mát xa niềm tục
Nước nhược non bồng thoát cõi tiên
Bốn biển mười phương đều ngưỡng vọng
Toà vàng in bóng đấng Siêu Nhiên

(Báo Đuốc Tuệ số 6, tr.5)
Thích Tuệ Hải


© 2005 -2022  Chùa Vĩnh Nghiêm | Homepage